Vi satsar på att utveckla vår utlandsverksamhet med närvaro även i Nordamerika, som kompletterar utlandskontoret som öppnades i Kina 2018. Detta för att ytterligare främja akademiska samarbeten med den på flera sätt världsledande kontinenten avseende forskning och för att öka förståelsen för kunskapssystemen i Kanada och USA. Därför har Niklas Z Kviselius anlitats som STINTs representant i Nordamerika.

Niklas Z Kviselius har mångårig erfarenhet av att arbeta med omvärlds-/policyanalys och strategiskt relationsbyggande inom forskning och högre utbildning i Japan och Sydkorea, där han tidigare har arbetat som Innovations- och vetenskapsråd vid Sveriges ambassader i Tokyo och Seoul. Sedan 2017 är han verksam i Kanada där han leder ett statligt innovations- och FoU-kontor med egen forskningsfinansiering inom ett brett spektrum av områden. I den rollen har han etablerat nära kontakter med både akademiska och privata aktörer i Nordamerika, Europa och Asien.

– Med vår nya medarbetares gedigna och mångåriga erfarenheter av omvärlds-/policyanalys och strategiskt relationsbyggande inom forskning och högre utbildning stärks STINTs kompetens ytterligare. Med närvaro i Nordamerika bidrar STINT också till att stärka svensk omvärldsbevakning inom området och därmed till lärosätenas strategiarbete, säger Andreas Göthenberg, vd för STINT.

USA fortsätter att vara världens ledande forskningsnation, även om den relativa andelen forskning globalt minskar i takt med att Kinas och andra länders ökade satsningar. Det har historiskt även varit svårt att i USA nå konsensus för vilken forskning den federala statens finanser långsiktigt bör prioritera. Den federala strukturen, där delstater och individuella lärosäten har stor autonomi, kan dessutom göra landskapet svårnavigerat för svenska aktörer, men öppnar även upp möjligheter när dessa kan identifieras.

Kanada signalerar ökade satsningar inom både tillämpad forskning och grundforskning framöver. Dessa satsningar syftar till både diversifiering, där Kanada letar efter nya internationella forskningssamarbeten och koncentration av forskningsmedel inom flera områden, som överlag påminner om svenska styrkeområden.

Med bakgrund i STINTs ändamål att främja internationalisering och vikten av att samarbeta med USA och Kanada som demokratiska länder ledande inom innovation och vetenskap är det i linje med STINTs ambition att ta en tydlig roll som nationell kunskapsresurs för strategisk internationalisering i det svenska kunskapssystemet avseende högre utbildning och forskning. Målet för satsningen är att ge stöd till att stärka svenska lärosätens och forskningsfinansiärers strategier, aktiviteter och nätverk avseende Nordamerika genom att bidra med kunskap och kompetens om Kanadas och USA:s utveckling inom högre utbildning och forskning.

Verksamheten i Nordamerika kommer ske i nära samarbete med Sveriges ambassader i Ottawa, Washington och generalkonsulatet i New York, samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

 

 

STINT har under sin 25-åriga historia gett stöd till forskningssamarbeten med nordamerikanska universitet och ger svenska universitetslärare möjligheten att undervisa vid STINTs partnerlärosäten inom programmet Teaching Sabbatical. Partnerlärosätena inom Teaching Sabbatical är Amherst College, Arizona State University, The Ohio State University, University of California Berkeley, University of California, Los Angeles, University of Texas at Austin och Williams College.

Relevanta programutlysningar för Nordamerika:

Grants for Double Degree Programmes

Grants for Teaching Sabbatical

Initiation Grants

Mobility Grants for Internationalisation

Strategic Grants for Internationalisation

Teaching Sabbatical

Niklas Z Kviselius
Representant i Nordamerika
niklas.kviselius@stint.se
Skype: nzkviselius
Foto: Privat