Undervisa utomlands genom Teaching Sabbatical

Genom att ge lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet, vill STINT bidra till att utveckla högre utbildning i Sverige. Universitetslärare vid svenska lärosäten har därför möjlighet att under en hösttermin vistas vid något av våra partnerlärosäten i Afrika, Asien eller USA för att undervisa.

Läs mer om programmet Teaching Sabbatical »

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Undervisa utomlands genom Teaching Sabbatical

Genom att ge lärare som brinner för undervis­­nings­­frågor inter­­nationell erfaren­het, vill STINT bidra till att utveckla högre utbild­ning i Sverige. Universitets­­lärare vid svenska läro­säten har därför möjlighet att under en hösttermin vistas vid något av våra partner­­lärosäten i Afrika, Asien eller USA för att undervisa.

Läs mer om programmet Teaching Sabbatical »

STINT främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

INTERVJU

Så föddes STINT
– Bjarne Kirsebom om historien

När planerna på STINT drogs upp i början av 1990-talet var det Bjarne Kirsebom, dåvar­ande stats­­­sekreter­­are på utbildnings­­­departe­­mentet, som ledde arbetet. Idén fick han på en flygresa till Australien. Idag, 25 år senare, börjar STINT likna den idé han då hade, berättar han.

En nationell kun­skaps­resurs för inter­nationalisering

STINT stärker de svenska läro­sätenas internationella kon­kur­rens­kraft genom att vara en nationell kunskapsresurs för internationalisering. En roll som blivit viktigare i och med en alltmer globaliserad värld och ökad konkurrens, utmaningar och möjligheter.

Vi erbjuder kunskaps- och kom­pe­tens­uppbyggnad inom inter­natio­nalisering genom omvärldsanalys i form av exem­pel­vis seminarier, workshops och rapporter. Vårt arbete med omvärldsanalys omfattar närvaro med medarbetare i Asien och Nordamerika, samt nätverk till relevanta forskar­grupper, forsknings­finansiärer och tanke­smedjor inom inter­nationalisering, i både Sverige och utomlands.

STINT investerar i akademiska sam­arbeten med alla länder utanför EU/EFTA/UK

Beviljade projekt och
stipendier 2022:

100 st

Investeringar i
internationaliseringsprojekt 2022:

34 mkr

Investeringar i
internationaliseringsprojekt 1994–2022:

1 993 mkr