Kapitalförvaltning

STINT tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på 1 057 milj. kronor. Sedan starten fram till sista december 2020 har STINT beviljat 1 921 milj. kronor i stipendier och bidrag, inkl. stipendiaters resor. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning 2 127 milj. kronor utbetalats. Vid utgången av 2020 hade STINTs tillgångar ett marknadsvärde av 799 milj. kronor.

STINTs kapitalförvaltning hanteras under styrelsen av ett kapitalutskott. Den av regeringen utsedda styrelseledamoten i STINT med ekonomisk kompetens och erfarenhet av finansiella marknader och kapitalförvaltning är ordförande, därutöver är två externa utsedda att vara ledamöter. STINTs kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy som styrelsen fastställt.

STINTS förmögenhet skall förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen, innebärande i första hand en diversifiering inom och mellan tillgångsslag, marknader samt emittenter. Förvaltningens inriktning måste beakta STINTs planerade återstående livslängd och åtaganden.

STINTs kapitalutskott består av:

Ordf. Jan Lindman, ekonomichef och chef för H.M.K. Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Gunnar Dahlfors, analyschef, Mercer Investment Solution

Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs

Affärsförslag och presentationer till kapitalutskottet kan skickas till
capital@stint.se