Kapitalförvaltning

STINT tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på 1 057 milj. kronor. Sedan starten fram till sista december 2017 har STINT beviljat 1 795,6 milj. kronor i stipendier och bidrag, inkl. stipendiaters resor. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning 1 943,4 milj. kronor utbetalats. Vid utgången av 2017 hade STINTs tillgångar ett marknadsvärde av 761,5 milj. kronor.

STINTs kapitalförvaltning hanteras under styrelsen av ett kapitalutskott som består av den av regeringen utsedda styrelseledamoten med ekonomisk kompetens för styrelsearbete, en ordinarie ledamot, samt tre externa experter. STINTs kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy som styrelsen fastställt.

STINTS förmögenhet skall förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen, innebärande i första hand en diversifiering inom och mellan tillgångsslag, marknader samt emittenter. Förvaltningens inriktning måste beakta STINTs planerade återstående livslängd och åtaganden.

STINTs kapitalutskott består av:

Ordf. Vakant

Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE

Gunnar Dahlfors, enhetschef bankanalys, Finansinspektionen

Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs

Jan Lindman, ekonomichef och chef för H.M.K Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Affärsförslag och presentationer till kapitalutskottet kan skickas till
capital@stint.se