Metodbeskrivning

STINT internationaliseringsindex bygger på data från etablerade aktörer som Universitetskanslersämbetet, SCB och Elsevier. Indexet består av sex olika dimensioner:

  • Internationell forskning
  • Mobila studenter
  • Utländska doktorander
  • Utbildningsutbud på annat språk än svenska
  • Anställdas internationella akademiska erfarenhet
  • Ledningens internationella akademiska erfarenhet

Dessa redovisas var för sig och vägs samman till ett totalindex.