Det är nu 25 år sedan STINT inrättades tillsammans med våra syskonstiftelser: KK-stiftelsen, Mistra, SSF och Östersjöstiftelsen. Vi har intervjuat STINTs ”Founding Father” Bjarne Kirsebom, då statssekreterare på Utbildningsdepartementet, om hur STINT kom till och hans reflektioner kring behoven av internationalisering av högre utbildning då och nu.

Tillsammans med nämnda syskonstiftelser, men även vårt äldre syskon, Riksbankens jubileumsfond, som fick nytt kapital vid vår tillkomst, har vi bett Klas Eklund, som i olika roller har följt stiftelsernas utveckling, att berätta om hela historien i en jubileumsskrift, som faktiskt sträcker sig tillbaka nästan 50 år och begynnelsen till de gamla löntagarfonderna. En intressant utveckling, som blev något helt annat än vad som var tänkt med löntagarfonderna. Vid vår tillkomst 1994, var tanken att vi skulle leva i minst 10 år, men tack vare en god avkastning har vi kunnat bidra till svensk forskning och högre utbildning med mycket mer än det kapital vi fick då.

Det är också intressant att reflektera över hur världen har förändrats under dessa 25 år, inte minst den akademiska världen. Då var Sverige inte med i EU, Sovjet hade precis kollapsat och Kina hade precis påbörjat sin ekonomiska tillväxt till vad det är idag. Då fanns den vetenskapliga framkanten främst i Europa och Nordamerika. Sedan dess har vi sett hur länder som Sydkorea, Singapore och nu Kina har tagit plats bland de ledande länderna inom flera områden. Det finns, som vi har visat tidigare, flera andra länder som är på gång och som motiverar akademiskt samarbete i ökad utsträckning. Flera av dessa länder skiljer sig mot Sverige på flera sätt, internationalisering har blivit mer komplext och ökad kunskap om internationalisering har blivit nödvändigt.

Internationalisering av högre utbildning och forskning hade mer av ett individfokus på den tiden. Idag är internationella samarbeten mer vanligt och internationalisering bör genomsyra lärosätenas alla aktiviteter.

Under mina nu 10 år på STINT har det varit spännande att följa denna utveckling, men också att se hur STINT som relativt liten aktör faktiskt spelar en stor roll i lärosätenas internationalisering, så väl som för andra svenska aktörer inom kunskapssystemet. Stiftelseformen ger oss unika fördelar att agera, som inte myndigheter har och vår roll som kunskapsresurs inom internationalisering har efterfrågats allt mer under det senaste året.

regeringens Kina-strategi som offentliggjordes i förra veckan framgår det att STINT bidrar till att stärka svenska lärosätens strategier, aktiviteter och nätverk avseende Kina. Sedan det senaste nyhetsbrevet har vi inom vår Kina-satsning anordnat Nordic-China Research Policy Symposium för att diskutera hur forskningssamarbete mellan Kina och Norden kan utvecklas och möjligheter för gemensam forskningsfinansiering. Målet med symposiet var att stimulera en dialog kring forskningspolitik mellan kinesiska och nordiska forskningsfinansiärer.

Häromveckan gjorde vi även vårt första live-sända webinarium, där Ji Mi Choi, Associate Vice President, på Arizona State University (ASU), berättade om hur ASU har blivit det mest innovativa lärosätet i USA genom att låta innovation och entreprenörskap vara en röd tråd genom lärosätets alla aktiviteter.

Andreas Göthenberg