Den 29e och 30e maj arrangerade STINT tillsammans med National Science Foundation of China (NSFC) ”China-Nordic Policy Symposium on Research Funding” i Peking. Under symposiet fördes samtal kring hur forskningssamarbete mellan Kina och Norden kan utvecklas och möjligheter för gemensam forskningsfinansiering. Målet med symposiet var att stimulera en dialog kring forskningspolitik mellan kinesiska och nordiska forskningsfinansiärer.

Representanter från nordiska forskningsfinansiärer och policyforskare från Kina och Norden deltog i symposiet som också gästades av representanter från de nordiska ambassaderna.

Inledningsvis presenterade Jinghai Li, president för NSFC, de reformer som påbörjats inom NSFC, vilket han kallade ett paradigmskifte. Jinghai Li lyfte fram nyfikenhetsbaserad forskning och att gränserna mellan grundforskning och tillämpad forskning suddas ut alltmer. Ett nyckelord för NSFCs nyorientering är interdisciplinäritet, inte minst för att de stora samhällsutmaningarna fordrar ett sådant angreppssätt. Det är emellertid svårt att komma fram till ett bra utvärderingssystem för interdisciplinär forskning. Andra utmaningar är möjligheten att bli befordrad för de forskare som ägnar sig åt interdisciplinär forskning, liksom svårigheten att publicera.

Det andra inledande anförandet gavs av Agneta Bladh, ordförande i Vetenskapsrådets styrelse, som kort presenterade de nordiska länderna samt syftet med internationellt samarbete (höja kvaliteten, bidra till uthållig utveckling). Huvuddelen av inlägget ägnades åt att poängtera viktiga värden i forskningen, såsom excellens, integritet, kreativitet, transparens, ansvar och globalt medvetande. Principen för forskningens frihet som i Sverige är grundlagsskyddad presenterades, liksom de etiska principer som slagits fast i European Code of Conduct for Research Integrity (2017) samt de som fastställts av Global Research Council 2018. Utmaningar och möjligheter för samarbete lyftes också inför den kommande diskussionen.

Den fortsatta diskussionen skedde i tre blandade grupper med tre olika frågeställningar, International funding programs – Visions and goals, Funding and Evaluation of interdisciplinary research och Multilateral funding programs. Varje gruppdiskussion inleddes med en nordisk respektive kinesisk introduktion. Både principiella och praktiska gemensamma intresseområden behandlades. Etiska frågeställningar lyftes särskilt, liksom hur man arbetar med interdisciplinäritet från forskningsfinansiärers perspektiv.

Symposiet arbetade fram ett ”joint statement” som formulerar hur samarbetet planeras bygga vidare på diskussionerna i Peking. Symposiet kommer bl.a. att i fortsättningen att anordnas vartannat år omväxlande i Norden och Kina. Nästa symposium planeras att hållas i Stockholm 2021.