STINT internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. Totalt visar årets index på en svagt positiv utveckling. Liksom förra året tilldelas Handelshögskolan i Stockholm och de tekniska högskolorna Chalmers och KTH fem av fem stjärnor som Sveriges mest internationella lärosäten.

I tider när nyttan av öppenhet och internationellt samarbete ifrågasätts är internationalisering av högre utbildning och forskning särskilt viktigt. För att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige har STINT utvecklat ett internationaliseringsindex. Det beskriver sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, utbildning samt personal och ledning. Indexet omfattar 28 svenska lärosäten och förhoppningen är att det ska stödja dem i deras fortsatta internationaliseringsarbete.

– Internationalisering kräver långsiktighet och strategiskt tänkande. Det blir intressant att se om den pågående internationaliseringsutredningen kommer att påverka lärosätena och hur det kommer att avspegla sig i STINTs Internationalisation Index, säger Andreas Göthenberg, VD på STINT.

Flest förändringar återfinns inom den tyngst vägande aspekten i indexet, vilket är internationella sampubliceringar normerade för vetenskapsområde med mera. Totalt har åtta lärosäten fått högre betyg och fyra lägre i jämförelse med förra året. När det gäller personalens internationella akademiska bakgrund är alla förändringarna mot högre betyg.

Regeringen har beställt en utredning för att ta fram en internationaliseringsstrategi för svensk högre utbildning och forskning. Detta inte minst eftersom internationalisering är ett viktigt redskap för utveckling av lärosätenas verksamhet. De lärosäten som är internationellt uppkopplade bidrar dessutom till ett inflöde av idéer, kunskaper och nätverk som stärker Sveriges konkurrenskraft. Något som är speciellt viktigt, eftersom svensk ekonomi är mycket beroende av export.

STINT internationaliseringsindex – Metodbeskrivning

Läs mer på sidan Resultat 2018

 

För mer information, vänligen kontakta

Hans Pohl
Programchef och utvecklare av
STINT internationaliseringsindex
hans.pohl@stint.se
070-840 27 40

Andreas Göthenberg
Vd för STINT
andreas.gothenberg@stint.se
08-671 19 91

För bilder, vänligen kontakta
Ida Clavenstam
Kommunikationsansvarig
ida.clavenstam@stint.se
073-348 01 52