Utlandskontoren i Asien och Nordamerika

Under tiden sedan STINT bildades har det globala forskningslandskapet avsevärt förändrats. I början av 1990-talet bedrevs nästan all global spetsforskning i fåtal länder, huvudsakligen i Europa och Nordamerika, medan situationen idag är långt mer diversifierad och antalet länder där en signifikant andel av forskningen som bedrivs tillhör den internationella forskningsfronten har ökat markant.

Denna utveckling är naturligtvis mycket positiv för världen och våra möjligheter att möta globala utmaningar. För individuella forskare innebär det dessutom utökade möjligheter i deras forskningsgärning inklusive långt större kontaktytor för vetenskapliga samarbeten. För internationella samarbeten är det nya, mer heterogena globala forskningslandskapet dock också ett mer komplext landskap för svenska forskare och lärosäten att navigera. STINT har med anledning av detta gradvis utökat sitt fokus på omvärldsanalys och utlandskontoren är en del av detta fokus. Målet för utlandskontoren är att ge stöd för att stärka svenska lärosätens och forskningsfinansiärers strategier, aktiviteter och nätverk genom att bidra med kunskap och kompetens om utvecklingen inom högre utbildning och forskning i de regioner kontorens verksamhet omfattar.

STINTs första utlandskontor öppnade 2018 i Kina med syftet att bidra med kunskap och kompetens till svenska lärosäten och forskningsfinansiärer om Kinas utveckling inom högre utbildning och vetenskap. Utvecklingen inom högre utbildning och forskning har gått mycket snabbt i Kina, och landet har idag den största forskningsproduktionen i världen. Svenska universitetssamarbeten med Kina ökar också snabbt vilket kräver en större kapacitet från Sveriges sida för att förstå hur utvecklingen i Kina i ett bredare perspektiv påverkar det svenska forsknings- och utbildningssystemet samt hur strategiska samarbeten kan skapas.

Parallellt med utvecklingen i Kina växer Asiens vikt i det globala forskningssystemet snabbt och med anledning av detta så utökades Shanghai-kontorets ansvarsområde 2020 till hela APAC (Asia-Pacific) med syfte att, utöver Kina, även fokusera på starka Asiatiska forskningsnationer som Japan, Sydkorea och Singapore, samt att följa den snabba utvecklingen i till exempel Sydostasien.

2020 öppnade även STINTs Nordamerika-kontor med avsikt att främja akademiska samarbeten med den på flera sätt världsledande kontinenten avseende forskning och för att öka förståelsen för kunskapssystemen i Kanada och USA. 

USA fortsätter att vara världens ledande forskningsnation, även om USA:s andel av den globala forskningen minskar i takt med att Kinas och andra länders ökade satsningar. USA:s federala struktur, där delstater och individuella lärosäten har stor autonomi, kan göra landskapet svårnavigerat för svenska aktörer, men erbjuder även intressanta möjligheter om dessa kan identifieras. Kanada signalerar ökade satsningar inom både tillämpad forskning och grundforskning framöver och Kanada letar efter nya internationella forskningssamarbeten och koncentration av forskningsmedel inom flera områden, som har starka kopplingar till svenska styrkeområden.

Utlandskontorens verksamhet sker i nära samarbete med Sveriges ambassader i Ottawa, Washington, Peking, generalkonsulaten i New York och Shanghai, konsulatet i San Francisco, Innovations- och forskningskontoren samt svenska lärosäten och forskningsfinansiärer. Arbetet sker genom strategiskt relationsbyggande, kvalificerad informationsinhämtning och omvärldsbevakning, samt omvärldsanalys.

 

Erik Forsberg
Representant i Kina och APAC

erik.forsberg@stint.se
+86 186 588 930 06

 


Niklas Z Kviselius
Representant i Nordamerika

niklas.kviselius@stint.se
+1 415 800 3376