STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Årets resultat visar att effekterna av pandemin som drog ner föregående år siffror är klart mindre redan år 2021.

Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu bygger på data för 2021. För varje dimension delas en till fem stjärnor ut, liksom ett sammanvägt resultat för helheten. Cirka hälften av lärosätena återtar en stjärna i dimensionen studentmobilitet, dvs. andelen studenter som studerat utomlands respektive kommit till Sverige för att studera. Uppenbarligen var pandemins påverkan på denna dimension klart störst under 2020.

Utöver studentmobilitetens återgång till nästan samma nivå som före pandemin visar de flesta andra dimensioner relativt små förändringar jämfört med 2020, så länge det sammantagna resultatet för alla 28 lärosäten beaktas. Personalens internationella akademiska erfarenheter har dock ökat under flera år, i synnerhet andelen personer som har forskat utomlands en period. Detta beror troligen främst på internationell rekrytering. Det kan också vara så att fler forskningsverksamma i personalen har arbetat en period utomlands och sedan återvänt till Sverige.

Andelen kurser och program på annat språk än svenska visar på en svag minskning. Denna andel har annars ökat långsamt under nästan alla år som indexet har räknats ut från cirka 16 till som högst förra året 23 procent.

Diagrammet visar hur indexet utvecklar sig för samtliga 28 lärosäten. Det illustrerar att pandemin bara verkar ha gett en liten dipp under 2020 samt att de 28 lärosätena tillsammans sakta men säkert närmar sig gränsen för fyra stjärnor.

 

 

I tabellen redovisas indexet för samtliga lärosäten. Pilarna indikerar förändringar jämfört med föregående år. För metodiken för indexet se metodbeskrivning. På STINTs hemsida beskrivs metodiken för indexet. Där finns också detaljerad redovisning för varje lärosäte om hur internationaliseringen inom forskning, studenter, personal och ledning har utvecklats sedan 2012, se STINT internationaliseringsindex.