STINT har med tiden utvecklats alltmer mot att vara en kunskapsresurs för internationalisering, där vår kunskap och nätverk kan bidra till mer strategiskt tänkande kring internationalisering. Detta har blivit än mer angeläget med framväxten av allt fler ledande länder inom högre utbildning och forskning som kräver mer kunskap och nätverk för att bygga strategiska samarbeten. Sedan 2014 har därför flera satsningar gjorts för att långsiktigt etablera STINT som en kunskapsresurs inom internationalisering. För att titta närmare på detta har Agneta Bladh, som ledde internationaliseringsutredningen, anlitats för att utvärdera STINT i rollen som kunskapsresurs. Agneta konstaterar att alla STINTs verksamheter som kunskapsresurs är positiva för sektorn och bör fortsätta och vidareutvecklas, eftersom det finns ett stort behov. Hon lyfter även fram vikten av omvärldsanalys och att STINT kanske har gjort den viktigaste insatsen i Sverige.

I STINTs förra nyhetsbrev nämnde jag kort att vi driver ett projekt om ansvarsfull internationalisering. Projektet om ansvarsfull internationalisering har blivit ett mycket aktuellt tema och väckt stort intresse, även internationellt. Arbetet har skett mot bakgrund av en ökad komplexitet i lärosätenas internationella arbete, vilket har föranlett en allt mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder. Vi har dessutom tillsammans med Karolinska Institutet, KTH och Lunds universitet tagit fram ett dokument med riktlinjer för ansvarsfull internationalisering. Dokumentet är avsett att kunna hjälpa universitetsledningar, prefekter, forskningsledare och forskare att strukturera diskussionen kring hur lärosäten, institutioner och forskargrupper på ett ansvarsfullt sätt ska förhålla sig till internationellt samarbete.

På samma tema arrangerade vi häromveckan en panelsession på AIEA-konferensen i Washington och den 23 mars kommer vi att ordna ett seminarium i Stockholm, där bland annat statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg kommer att medverka.

Vårt initiativ i Nordamerika har också kommit igång och STINTs representant i Nordamerika, Niklas Kviselius, redovisade nyligen på ett seminarium hur det kanadensiska forskningssystemet ser ut och de möjligheter som finns. I Nordamerika samarbetar vi med ambassaderna i Ottawa och Washington samt generalkonsulaten. Vår adress i Nordamerika är vid Generalkonsulatet i San Francisco.

Slutligen vill jag uppmärksamma våra läsare om flera aktuella utlysningar: Strategic Grants, Grants for Double Degree Programmes, Grants for Teaching Sabbaticals och Initiation Grants.

Andreas Göthenberg