Inför den kommande forskningspolitiska propositionen har regeringen inbjudit STINT att inkomma med synpunkter till regeringens forskningspolitik. I STINTs inspel ges förslag till vad det svenska kunskapssystemet kan göra för att öka Sveriges internationella konkurrens- och attraktionskraft inom högre utbildning och forskning.

En ökad förståelse av globala skeenden och processer är en nödvändighet för att Sverige, våra lärosäten, dess studenter och forskare, framgångsrikt ska kunna delta i och bidra till ett globalt kunskapssystem. Internationella perspektiv, erfarenheter och interaktion behöver därför integreras och ingå i all högre utbildning och forskning. Detta är på många sätt en självklarhet idag. Samtidigt hotas internationalisering, globalisering och öppenhet.

Internationalisering av lärosätena är ytterst viktigt eftersom det bidrar till Sveriges ekonomiska utveckling och internationella konkurrenskraft, så väl som att utveckla och främja Sveriges ekonomiska och diplomatiska relationer med andra länder och regioner.

Internationalisering, internationella samarbeten och nätverk bidrar till förnyelse, kvalitetsutveckling och bättre forskning, samtidigt som det berikar högre utbildning och lärosätenas egen konkurrenskraft genom att tillföra nya perspektiv och idéer.

För att göra svenska lärosäten mer internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva föreslår STINT till regeringen att

  • främja och öka mobilitet på alla nivåer
  • ha en omvärldsbevakning, Education Intelligence, för lärosätena
  • dra nytta av investeringar som har gjorts i forskning genom internationellt utvecklingssamarbete
  • avsätta medel för internationalisering av högre utbildning och forskning, tex genom att stödja globala rekryteringar till lärosätena

Läs STINTs inspel i sin helhet