STINT har utvecklat ett internationaliseringsindex för att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Nu finns nya data tillgängliga för STINT Internationalisation Index. Första gången indexet presenterades år 2016 var det endast ett lärosäte som tilldelades högsta betyg. Vid seminariet beskrivs de nya resultaten och de mest internationella lärosätena i Sverige berättar om sitt arbete med internationalisering.

Internationalisering är på agendan. Ett regeringsuppdrag pågår för att ta fram en internationaliseringsstrategi för svensk högre utbildning och forskning. Detta inte minst eftersom internationalisering är ett viktigt redskap för utveckling av lärosätenas verksamhet. Dessutom, de lärosäten som är internationellt uppkopplade bidrar till ett inflöde av idéer, kunskaper och nätverk som stärker Sveriges konkurrenskraft. Något som är speciellt viktigt, eftersom svensk ekonomi är mycket beroende av export.

STINTs internationaliseringsindex beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom forskning, utbildning samt personal och ledning. Indexet omfattar 28 svenska lärosäten och förhoppningen är att det ska kunna stödja lärosätena i deras internationaliseringsarbete.

 

Datum: 2017-05-09
Tid: kl. 13.00–15.00
Plats: Hotel Continental,
Vasagatan 22, Stockholm

Kaffe serveras från kl.13.00.
Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan görs till Agneta Granlund via stint.forum@stint.se
senast den 4 maj.

OBS! begränsat antal platser.