STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalförvaltning

STINT tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på 1 057 milj. kronor. Sedan starten fram till sista december 2017 har STINT beviljat 1 795,6 milj. kronor i stipendier och bidrag, inkl. stipendiaters resor. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning 1 943,4 milj. kronor utbetalats, varav 58,9 milj. kronor under 2017. Vid ingången av räkenskapsåret 2017 hade STINTs tillgångar ett marknadsvärde av 766,8 milj. kronor. Utbetalningar har under 2017 gjorts med ca 59 milj. kronor. STINT redovisar för räkenskapsåret 2017 ett resultat om 39 milj. kronor. Intäkterna består framför allt av vinst vid avyttring av ränte- och aktiefonder.

STINTs kapitalförvaltning hanteras under styrelsen av ett kapitalutskott som består av den av regeringen utsedda styrelseledamoten med ekonomisk kompetens för styrelsearbete, en ordinarie ledamot, samt tre externa experter. STINTs kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy som styrelsen fastställt. STINTS förmögenhet skall förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen, innebärande i första hand en diversifiering inom och mellan tillgångsslag, marknader samt emittenter. Förvaltningens inriktning måste beakta STINTs planerade återstående livslängd och åtaganden.

STINTs kapitalutskott består av:
Ordf. Roger Mörtvik, f.d. statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE
Gunnar Dahlfors, enhetschef bankanalys, Finansinspektionen
Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs
Jan Lindman, ekonomichef och chef för H.M.K Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Affärsförslag och presentationer till kapitalutskottet kan skickas till capital(#at#)stint(#dot#)se

 

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.