STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalförvaltning

Stiftelsen tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på 1 057 milj. kronor. Sedan starten fram till sista december 2015 har Stiftelsen beviljat 1 701 milj. kronor i stipendier och bidrag. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning 1 832 milj. kronor utbetalats. Vid ingången av räkenskapsåret 2016 hade Stiftelsens tillgångar ett marknadsvärde av 773 milj. kronor. Utbetalningar har under 2015 gjorts med ca 50 milj. kronor. Stiftelsen redovisar för räkenskapsåret 2015 ett resultat om 40 milj. kronor. Intäkterna består framför allt av vinst vid avyttring av ränte- och aktiefonder.

Stiftelsens kapitalförvaltning hanteras under styrelsen av ett kapitalutskott som består av den av regeringen utsedda styrelseledamoten med ekonomisk kompetens för styrelsearbete, samt tre externa experter. Stiftelsens kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy som styrelsen fastställt. Stiftelsens förmögenhet skall förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen inom Stiftelsen, innebärande i första hand en diversifiering inom och mellan tillgångsslag, marknader samt emittenter. Förvaltningens inriktning måste beakta Stiftelsens planerade återstående livslängd och åtaganden.

Stiftelsens kapitalutskott består:
Ordf. Karin Apelman, f.d. generaldirektör, Exportkreditnämnden och ledamot, STINT
Gunnar Dahlfors, enhetschef bankanalys, Finansinspektionen
Viveka Ekberg, ordförande, Apoteket AB:s Pensionsstiftelse
Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs

Affärsförslag och presentationer till kapitalutskottet kan skickas till capital(#at#)stint(#dot#)se

 

 

 

 
 
Nyheter
Ledig tjänst, Kina-ansvarig

Kina-ansvarig - en expertroll med programansvar
Spännande möjlighet att arbeta med relationer mellan Sverige och Kina inom högre utbildning och forskning


Lyckat kick-off möte för Korea-Sweden Research Cooperation

Måndagen den 24 april hölls ett kick-off möte för programmet Korea-Sweden Research Cooperation, arrangerat av STINT och NRF, National Research Foundation of Korea.


Delta i ett unikt erfarenhetsutbyte i Singapore

För att förstärka kopplingarna mellan utbildning och forskning samlar STINT en exklusiv grupp av akademiska experter och ledare till en vecka i Singapore med seminarier, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Ansökningar eller nomineringar görs till stint.forum@stint.se senast den 20 april 2017.


Teaching Sabbatical Fellows 2017

Med ett stort intresse från svenska lärosäten har STINT beviljat ett rekordstort antal stipendier på sammanlagt 6,85 miljoner kronor i årets omgång av Teaching Sabbatical programmet.