STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitalförvaltning

Stiftelsen tillfördes i augusti 1994 ett stiftelsekapital på 1 057 milj. kronor. Sedan starten fram till sista december 2015 har Stiftelsen beviljat 1 701 milj. kronor i stipendier och bidrag. Totalt har, inklusive kostnader för administration och kapitalförvaltning 1 832 milj. kronor utbetalats. Vid ingången av räkenskapsåret 2016 hade Stiftelsens tillgångar ett marknadsvärde av 773 milj. kronor. Utbetalningar har under 2015 gjorts med ca 50 milj. kronor. Stiftelsen redovisar för räkenskapsåret 2015 ett resultat om 40 milj. kronor. Intäkterna består framför allt av vinst vid avyttring av ränte- och aktiefonder.

Stiftelsens kapitalförvaltning hanteras under styrelsen av ett kapitalutskott som består av den av regeringen utsedda styrelseledamoten med ekonomisk kompetens för styrelsearbete, samt tre externa experter. Stiftelsens kapitalförvaltning regleras genom ett placeringsreglemente som utgår från den placeringspolicy som styrelsen fastställt. Stiftelsens förmögenhet skall förvaltas på betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Detta förväntas uppnås genom en professionell hantering av de finansiella riskerna i den löpande förvaltningen inom Stiftelsen, innebärande i första hand en diversifiering inom och mellan tillgångsslag, marknader samt emittenter. Förvaltningens inriktning måste beakta Stiftelsens planerade återstående livslängd och åtaganden.

Stiftelsens kapitalutskott består av:
Peter Holmstedt, f.d. verkställande direktör, RISE
Gunnar Dahlfors, enhetschef bankanalys, Finansinspektionen
Mats Guldbrand, ordf., Lundbergs
Jan Lindman, ekonomichef och chef för H.M.K Hovförvaltning, Kungl. Hovstaterna

Affärsförslag och presentationer till kapitalutskottet kan skickas till capital(#at#)stint(#dot#)se

 

 

 

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.