Den 5–6 oktober 2022, organiserade STINT tillsammans med Japan Science and Technology Agency (JST) en workshop om ansvarsfull internationalisering i Tokyo. Ett trettiotal deltagare från Sverige, Norge och Japan var med och representation kom från forskningsråd, universitet och statliga aktörer., bland annat Näringsdepartementet, japanska utbildningsdepartementet (MEXT) och Cabinet Office.

Workshopen fokuserade på hur finansiärer kan arbeta för internationalisering i en allt mer komplex omvärld präglad av geopolitiska friktioner och ökade behov att lösa globala utmaningar. Sessionen delades in i tre sammankopplade teman: gråzoner i forskning på grund av internationalisering, reciprocitet i internationella forskningssamarbeten, samt visioner och mål i internationella forskningssamarbeten. Diskussionerna var aktiva och deltagarna hade flera exempel och utmaningar som de var villiga att diskutera. STINT gav även förslag på hur arbetet med ansvarsfull internationalisering kan struktureras.

Workshopen hade tre huvudsakliga mål:

  • Skapa en ökad förståelse bland finansiärer för de utmaningar som det nuvarande geopolitiska landskapet och internationalisering medför avseende forskningssamarbeten.
  • Skapa förslag på hur arbetet med ansvarsfull internationalisering kan bedrivas framgent.
  • Skapa nätverk för att arbeta med ansvarsfull internationalisering på en internationell arena.