Strategi 2021

Vid styrelsesammanträdet den 2 juni 2021 beslutade styrelsen om en ny strategi för 2021 till 2026. Den ska tjäna som ett underlag för inriktningen av verksamheten framöver. Styrelsen avser att se över uppföljningsbara mål regelbundet.

 

Vision

STINT ska vara en nationell kunskapsresurs med strategiska program inom internationalisering av högre utbildning och forskning.

 

Värdegrund

STINT vill att akademiska samarbeten ska bidra till öppenhet, tolerans och förståelse mellan människor.

STINT stödjer utbildnings- och forskningssamarbeten mellan svenska lärosäten och utländska lärosäten och forskningsinstitutioner, förutsatt att projektets resultat och underlag redovisas öppet och att verksamheten bedrivs enligt god forskningssed.

Internationalisering av högre utbildning och forskning

 • är inte ett mål i sig utan ett verktyg för att uppnå mål
 • är föränderlig
 • främjar länders utveckling och öppenhet för att bidra till att stärka globalt samarbete
 • ska vara integrerad (comprehensive internationalisation)
 • ska genomföras med eftertanke och på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
 • kräver ledarskap, engagemang och kunskap
 • kräver fortlöpande analys och uppföljning.

 

Mål

STINT ska

 • påverka och driva internationaliseringen framåt vid de svenska lärosätena, speciellt integrerad internationalisering, och ge långsiktiga effekter
 • ta en ledande roll och samverka på ett aktivt sätt med övriga svenska systemet i internationaliseringsfrågor
 • arbeta med kunskap- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering
 • investera i unga forskares/lärares internationella samarbeten och högre utbildning ska ingå i programutbudet
 • ligga i framkanten när det gäller etablering av samarbeten med strategiskt intressanta och dynamiska länder inom högre utbildning och forskning
 • bidra till att forskare, lärare, doktorander/studenter och universitetsledningar får en ökad internationell kompetens med förståelse för den kulturella kontexten
 • bidra till internationellt förhållningssätt och kontaktytor på lärosätenas ledningsnivåer
 • hjälpa lärosäten att navigera i en mer komplicerad och snabbföränderlig värld.

 

Nuläge och framtid i omvärlden

Internationaliseringen har gått från att ses som ett tilläggsvärde till att vara ett strategiskt verktyg som behöver genomsyra lärosätenas verksamhet. Idag stödjer dessutom alla forskningsfinansiärer internationalisering.

Internationalisering har blivit mer komplext med

 • disruptiva och snabba förändringar
 • framväxten av nya aktörer
 • nya sätt att koppla ihop människor och miljöer med digitalisering, men även att skilja på dem
 • faktorer som minskar vår fysiska rörlighet
 • ökande globala utmaningar, som kräver att vi samarbetar mer internationellt och förstår varandra och lokala sammanhang bättre.

Alla dessa faktorer gör strategisk internationalisering viktigare än någonsin.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys, kvalificerad informationsinhämtning och strategiskt relationsbyggande blir därför centralt, speciellt då flera av de nationer som är nya bland ledande vetenskapliga länder skiljer sig från traditionellt ledande länder inom vetenskap, tex. genom att de ofta har en begränsad öppenhet.

Forskare, lärare, doktorander/studenter och universitetsledningar behöver därför en ökad internationell kompetens och förståelse för kontexten i de länder/regioner där de är verksamma.

 

Nuläge och framtid för STINT

STINT

 • har en unik roll som aktör för att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning
 • har en uttalad roll som förändringsagent och ska bidra till förnyelse av internationalisering av högre utbildning och forskning
 • har en roll som intermediär mellan lärosäten, finansiärer och andra myndigheter
 • har program som är öppna för alla discipliner och uppmuntrar till tvärdisciplinära samarbeten
 • verkar för integrerad internationalisering, dvs. comprehensive internationalisation
 • ska med sin programportfölj vara primärt inriktad mot länder utanför EU/EFTA.