Vi ser det som mycket positivt att betänkandet föreslår en ökad omvärldsbevakning med närvaro utomlands. STINTs remissvar fokuserar därför på vår roll som intermediär och kunskapsresurs för att stödja det strategiska arbetet på lärosätena.

Världen förändras snabbt och tillväxtländer satsar på att bli kunskapsekonomier. Kunskapsproduktion sker över gränser och i globala nätverk. Studenter och forskare rör sig internationellt, men även universitet etablerar campus i andra länder. Den svenska högre utbildningen kommer inte bli opåverkad av den globala utvecklingen. Det är därför bra att regeringen med internationaliseringsutredningen har tagit ett långsiktigt förhållningssätt till högre utbildning och forskning i en global kontext, eftersom området är centralt för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Betänkandet föreslår en ökad omvärldsbevakning med närvaro utomlands genom utlandskontor. Vi ser det som mycket positivt, eftersom kunskap och nätverk till den omgivande världen är centralt för att de svenska lärosätena, forskningsfinansiärerna och andra aktörer ska kunna skapa sina egna konkurrenskraftiga internationaliseringsstrategier. Internationalisering har blivit mer komplext och behovet av strategisk internationalisering är därför större än någonsin.

Betänkandet ser STINTs utlandsetablering i Shanghai, med en Sverigebaserad del, som en förebild för de pilotkontor som föreslås i utredningen. Vår position som oberoende aktör och kunskapsresurs inom strategisk internationalisering innebär, precis som betänkandet konstaterar, att STINT kan vara intermediär där lärosäten och statliga aktörer har begränsningar som myndigheter.

Med STINTs utlandsetablering är vi en av de få aktörer som har erfarenhet av att stödja det strategiska arbetet på lärosätena genom kvalificerad informationsinhämtning, omvärldsbevakning samt omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande. Genom att anlita STINT för de pilotkontor utomlands som föreslås i utredningen, anser vi att det skulle vara mer kostnadseffektivt och betydligt snabbare att komma igång jämfört med att bygga en ny struktur för uppgiften.

Läs remissvaret i sin helhet hos Regeringskansliet.