Det är med stort nöje som jag nu kan meddela att STINT har en ny webbplats. Jag hoppas att den kommer upplevas som mer överskådlig, tydlig och inte minst mer tidsenlig. Med den nya webben vill vi även lyfta fram STINTs roll som kunskapsresurs inom strategisk internationalisering av högre utbildning och forskning.

Vår satsning på omvärldsanalys, speciellt avseende Kina, har visat sig vara mycket rätt i tiden. Internationalisering har blivit ett komplext verktyg som kräver både kunskap och strategi. Jag intervjuades nyligen av Universitetsläraren om det. I början av året hade jag möjligheten att delta på AIEA, den stora internationaliseringskonferensen i USA. I år var det ett större fokus på strategisk internationalisering och det konstaterades att det är brist på underlag och data för universitetsledning och internationalisering.

Behovet av omvärldsanalys och kunskap för internationalisering är ju också något som Agneta Bladh lyfter fram i sitt slutbetänkande av internationaliseringsutredningen. I sin utredning anser Agneta att det utlandskontor som STINT nyligen har etablerat i Shanghai, med en Sverigebaserad del, har stora likheter med den verksamhet som utredningen anser bör byggas upp för att stödja det strategiska internationaliseringsarbetet på lärosätena. Det är också positivt att utredningen betonar att STINT som oberoende aktör också har möjlighet att agera som intermediär mellan olika myndigheter. STINTs roll som intermediär och kunskapsresurs för att stödja det strategiska arbetet på lärosäten genom kvalificerad informationsinhämtning, omvärldsbevakning och omvärldsanalys kommer vara fokus i STINTs remissvar.

Det oberoende som STINT och systerstiftelserna har, ger oss möjligheter till att vara mer dynamiska än de stora statliga finansiärerna. På det sättet kompletterar vi varandra väl i det större landskapet. Ett exempel är att Vetenskapsrådet genom IntSam valt att samfinansiera våra bilaterala program med Japan och Kina. Vårt bilaterala Sydafrika-program samfinansieras med Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

På vår nya webbplats har vi även börjat med videointervjuer. Med anledning av att det snart är dags för lärosätena att nominera universitetslärare till Teaching Sabbatical, har vi gjort en intervju med Louise Berggren, Uppsala universitet. Louise berättar om sina erfarenheter av att ha deltagit i programmet och undervisat vid ett av STINTs partnerlärosäten, the Chinese University of Hong Kong. Jag hoppas att det kan inspirera fler till att vilja delta inom programmet. Det finns även en intervju med Per Warfinge, Lunds universitet. Per berättar om det program som han har satt upp mellan Lund och University of Queensland, Australien, och som finansierats inom STINTs program Grants for Double Degree Programmes.

Inom Teaching Sabbatical programmet är Arizona State University, ASU, ett nytt partnerlärosäte och vi skickar våra första STINT Fellows dit i höst. ASU är mycket intressant och har utsetts fyra år i rad som det mest innovativa lärosätet i USA, före både MIT och Stanford. Rektorn, Michael Crow, anses vara en av USAs ledande rektorer. Med sin vision om the New American University blir ASU en ny sorts statligt forskningsuniversitet. Med fokus på breddad rekrytering, inkludering, hög akademisk kvalité, innovation, entreprenörskap, industrisamverkan och betydelse för samhället, finns det flera gemensamma nämnare med svensk högre utbildning och forskning. ASU kommer därför vara en spännande komplettering bland våra partnerlärosäten. Vi kommer uppmärksamma ASU mer under året.

Andreas Göthenberg