Den 18 februari 2020 anordnade STINT en paneldiskussion på AIEA-konferensen i Washington, DC. Fokus för panelen var internationellt forskningssamarbete i en alltmer komplex omvärld och ansvarsfull internationalisering.

Temat för årets Association of International Education Administrators (AIEA) konferens var “Rethinking comprehensive internationalization for a global generation”. Konferensen präglades av diskussioner kring geopolitiska spänningar, och framförallt den mellan USA och Kina, det nya coronavirusets påverkan på internationell mobilitet och akademiska sektorns arbete med FN:s hållbarhetsmål.

Det är tydligt att olika förhållanden på det globala planet påverkar hur universitet och högskolor kan arbeta strategiskt med internationalisering. Olika politikområden såsom handel, nationell säkerhet, global hälsa, vetenskap och utbildning korsas nu på ett helt annat sätt än tidigare. Denna förändring har också skett under en kort period. Hur den akademiska sektorn ska förhålla sig till detta är fortfarande otydligt och under utveckling. Samtidigt ser vi en större påverkan som kommer från olika samhällsaktörer. Detta är både positivt och utmanande. Å ena sidan är det bra att samhällsaktörer som traditionellt inte varit särskilt aktiva i sin dialog med universitet bidrar med synpunkter och ger universiteten en ytterligare dimension i sin förankring i omvärlden. Å andra sidan finns det en akademisk frihet och Institutionell autonomi på universiteten, som måste skyddas. Att denna balans är inte helt lätt att åstadkomma var tydligt i de diskussioner som STINT deltog på under konferensen.

Temat på STINTs panelsession med Andreas Göthenberg, Tommy Shih, Sylvia Schwaag Serger och Jason E. Lane var internationellt forskningssamarbete i en alltmer komplex omvärld och ansvarsfull internationalisering. Tommy Shih presenterade det dokument som STINT tillsammans med KI, KTH och Lunds universitet tagit fram om ansvarsfull internationalisering, och hur det kan användas. Panelen diskuterade sedan hur akademiska aktörer måste bli mera ansvarsfulla i sin internationalisering för att hantera den idag bredare portföljen av olika mål och förhållanden som råder. Den efterföljande frågestunden och diskussionen instämde i att akademin måste ta ett större ansvar och vara mera proaktivt i arbetet med internationalisering såsom världen ser ut idag. Överlag var det positiva kommentarer från publiken kring det dokument om ansvarsfull som tagits fram stöd för att underlätta strategiarbetet och stimulera till reflektion hos universitet och forskare.