Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.

Programmet Grants for Integration and Internationalisation utlystes som en pilotsatsning under våren 2017 med syftet att bidra till att skapa förutsättningar för involvering och integration av nyanlända akademiker med flyktingbakgrund i den svenska universitets- och högskolesektorn. På så vis syftar satsningen också till att bidra till lärosätenas strategiska internationalisering

Regeringen har gett de svenska lärosätena flera uppdrag för att underlätta för nyanlända att komma i arbete, med hjälp av utbildning. Yrken som universitetslärare och forskare har dock hittills inte ingått i dessa satsningar. Detta projekt är utformat som ett snabbspår och riktar sig till nyanlända med en påbörjad eller avslutad utländsk forskarutbildning. Personerna ska vara bosatta i Sverige och inte befunnit sig i landet längre än fem år.

– Vi blev jätteglada när vi såg utlysningen från STINT, eftersom vi såg ett behov av att göra en satsning för denna målgrupp. Detta är en möjlighet för oss att korta vägen till svenska lärosäten, varmhålla deltagarnas kompetens och ett sätt för dem att bibehålla sin identitet som forskare oavsett om de väljer att stanna kvar i Sverige eller återvända till sina hemländer, säger Karolina Catoni, projektsamordnare vid Göteborgs universitet.

– Det är också ett värdefullt sätt för oss och de andra lärosätena att bredda vår kompetens och anpassa oss efter demografin, så att våra organisationer speglar hur samhället ser ut. Det är också en möjlighet för oss att bredda internationaliseringsbegreppet, så att det inte enbart handlar om mobilitet av lärare och studenter, säger hon.

De fem lärosätena kommer att erbjuda tre typer av aktiviteter inom projektet i form av utbildning, karriärcoachning och akademiskt mentorskap. Efter att ha genomgått programmet ska deltagarna ha fått en klar bild av hur de kan ta sig vidare i sina karriärer inom eller utanför den svenska akademin. Om projektet faller väl ut är förhoppningen är att det ska kopplas på följdforskning på detta projekt. Utan STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation hade det sannolikt inte varit möjligt att genomföra projektet i denna omfattning, menar Karolina Catoni.

Projektets namn är Inclusive Internationalisation, Fast track for university teachers and researchers och de fyra medsökande lärosätena är: Chalmers, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Associerade partners är: region Västra Götaland, länsstyrelsen Västra Götaland, Global Talent West Sweden, the Support Group Network. Projektet löper fram till 2019.

 

Karolina Catoni, projektsamordnare vid Göteborgs universitet. Fotograf: Johan Wingborg.