Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört. Vidare har forskningssamarbetet med de länder som STINT prioriterat utvecklats mycket starkt, både kvantitativt och kvalitativt.

En aspekt som skiljer STINT från många andra finansiärer är att STINT inte bara riktar sig till forskning utan också till högre utbildning. Sammanfattningsvis visar analysen att utbildningsorienterade aktiviteter, om än relativt begränsade, har varit framgångsrika. En nyligen genomförd utvärdering av det största programmet visar åtskilliga positiva konsekvenser, speciellt på individnivå. Deltagarna framhåller många konkreta lärdomar till nytta för utbildningen vid det svenska lärosätet som utgör direkta konsekvenser av medverkan i programmet.

Underlaget för analysen utgörs främst av utvärderingar av STINTs program från olika perioder samt intervjuer med STINTS grundare, chefer och styrelseordföranden. Effektanalysen fokuserar på STINT i rollen som utvecklare av internationaliseringen av Sveriges högre utbildning och forskning som har genomförts sedan dess start.

STINT inrättades 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Från start fram till 2015, har STINT investerat 1,700 MSEK i stipendier och anslag relaterade till internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.