STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaching SabbaticalOBS! Ansökningstiden för detta program har passerat.
Besked om eventuell ny utlysning ges under våren 2019.
Nedan hittar du information från förra omgången.


STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.
 

Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti - december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen.

Med utgångspunkt i den operativa rollen som lärare är det de utsändas uppgift att skaffa sig en bred förståelse för hur dessa lärosäten arbetar med utbildningspolicy, bedriver och utvecklar högre utbildning, samt arbetar med utbildningskvalité. Vilken syn har man på vad ”god” utbildning innebär? Hur hanteras relationen mellan forskning och utbildning? Hur rekryteras personal och studenter? Vilka karriärmöjligheter finns? Hur arbetar man med den ”tredje uppgiften"?

Deltagarnas lärdomar ska leda till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten. Stor vikt fästs därför vid ledningens engagemang. Lärosätet ska på olika sätt ta tillvara de hemvändande stipendiaternas erfarenheter så att spridningseffekterna blir goda. Stipendiatens mandat att arbeta med utveckling av utbildning på sitt hemlärosäte är centralt. Fortsatta relationer mellan svenskt och utländskt lärosäte efter stipendietiden välkomnas.

Ansökan och urval

Svenska lärosäten inbjuds att nominera upp till tre kandidater vardera, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Maximalt 60 kandidater kan hanteras i urvalet. Detta för att säkerställa att STINTs partnerlärosäten ska klara av att göra en bra bedömning. Reservkandidater rangordnas utifrån nominerande lärosätes storlek i termer av anställda forskare och lärare. STINT meddelar kort efter utlysningens stängning vilka kandidater som kommer att bedömas inom omgången. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier. Lärosäten som vill delta i programmet 2019 ska senast kl. 15:00 den 19 september 2018 ha inkommit med sin eller sina nomineringar genom STINTs ansökningssystem.

Nomineringen omfattar följande delar:

  • Beskrivning av den nominerades bakgrund och motiv för medverkan, inklusive exempel på kurser som kan ges
  • Beskrivning av institutionen/lärosätet, motiv för nomineringen samt planer för nyttiggörande av den nominerades medverkan
  • CV för den nominerade.

Samtliga handlingar ska vara på engelska.

Forskare och lärare kan inte själva ansöka om dessa stipendier direkt hos STINT. Däremot förutsätts att universitet och högskolor informerar brett om möjligheten att bli nominerad. För att underlätta framtagningen av nomineringar finns här en blankett som kan användas för att samla in uppgifter om den nominerade respektive från den/de inom lärosätesledningen som nominerar. Observera att denna blankett inte ska skickas in till STINT. Endast nomineringar genom ansökningssystemet godkänns.

Upp till 60 nomineringar som uppfyller de formella kraven görs tillgängliga för valda partnerlärosätens granskning. Efter denna granskning genomförs intervjuer med de kandidater som bedöms ge störst institutionell och individuell nytta vid medverkan i programmet. Dessa intervjuer genomförs normalt sett i november. Ambitionen är att stipendiater ska vara utsedda före december månads utgång.

Villkor

Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid det svenska lärosätet.

Stipendiaten ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang (försäkringar, boende, visum och liknande). Detta görs i samråd med det svenska och utländska lärosätet. Samtliga stipendiater ska under tidig vår genomföra en planeringsresa för att diskutera undervisningsinsatser, träffa blivande kollegor, ordna bostad m.m.

Stipendiaten ska medverka vid ett seminarium i Stockholm inför planeringsresan (6 februari 2019), ett halvtidsseminarium i samma land/region som vistelseorten (oktober/november) och ett uppföljningsseminarium i Stockholm efter hemkomsten (februari 2020). Rapport ska skrivas enligt anvisningar från STINT. Stipendiaten ska vara 100 procent tjänstledig under utlandsvistelsen.

Stipendiebeloppet fastställs av STINT och beräknas utifrån partneruniversitet, antal familjemedlemmar som medföljer samt stipendiatens lön. Stipendiet är personligt och skattefritt. Stipendiet beräknas i februari utreseåret och är tänkt att omfatta följande kostnader:

  • Resor för stipendiaten och eventuella medföljande
  • Boende för fem månader samt hotell och traktamente under planeringsresan
  • Motsvarande nettolön under 4,5 månader (inklusive en antagen lönehöjning om 3 procent)
  • Merkostnadsersättning vid utlandsvistelse samt ersättning för ev. medföljandes uteblivna inkomst enligt URA
  • Kompensation för uteblivna pensionsinbetalningar
  • Övrigt; resor till seminarier, visum mm.

Försäkring för stipendiaten med familj tecknas och betalas av det svenska lärosätet genom Kammarkollegiet. Det svenska lärosätet rapporterar i september 2020 hur medverkan i Teaching Sabbatical har påverkat verksamheten vid lärosätet.

Beloppets storlek beror av valutakurser och aktuella högstbelopp enligt URA samt andra faktorer som kan ändras. Indikativa belopp beräknade vid utlysningstillfället finns i Tabell 1. Observera att de faktiska beloppen kommer att skilja från beloppen i Tabell 1.

Tabell 1: Indikativa belopp för beräkning av stipendium

  USA A USA B USA C NUS NTU Hong Kong Tokyo
Grundbelopp 120 000 151 000 189 000 149 000 116 000 184 000 126 000
Tillägg medföljande vuxen 86 000 86 000 92 000 109 000 108 000 101 000 94 000
Tillägg per medföljande barn 31 000 32 000 38 000 41 000 40 000 43 000 37 000
Nettolönersättning för 4,5 månader*              
*Nettolön (inkl viss pensionskompensation och 3% lönehöjning) för 4,5 mån kan uppskattas som: Lön efter skatt *4,93. USA A = OSU och Williams, USA B = Amherst, UT Austin och Arizona State U, USA C = UC Berkeley och UCLA.

 
Stipendiebelopp = Grundbelopp + Tillägg medföljande vuxen + (Tillägg per medföljande barn) * antal barn + Nettolönersättning. Stipendiets storlek är fastställt på förhand och stipendiaten ansvarar själv för att kostnader för resor, boende och annat ryms inom det givna beloppet.

Partnerlärosäten för Teaching Sabbatical

De som beviljas stipendium kommer att tillbringa höstterminen vid något av följande lärosäten:

Amherst College
Arizona State University
Nanyang Technological University *
National University of Singapore *
The Chinese University of Hong Kong *
The Ohio State University
The University of Texas at Austin
University of California Berkeley
University of California Los Angeles
University of Tokyo *
Williams College

* Inte lämpligt för familjer med barn i skolåldern p.g.a. begränsad tillgång till lämpliga skolplatser.

Reservation för förändringar i lärosätesportföljen.

Frågor besvaras av programansvarig Karin Forslund:
E-post: karin(#dot#)forslund(#at#)stint(#dot#)se
Telefon: 08-671 19 97

Här hittar du slutrapporter från tidigare stipendiater
 

 

Aktuella utlysningar
Grants for Double Degree Programmes


Grants for Teaching Sabbaticals


Strategic Grants for Internationalisation


JSPS Summer Program