Grants for Educational Collaboration Programmes

Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Grants for Educational Collaboration Programmes adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten.

Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år och högsta belopp som kan sökas är 750 000 kr. Projektet ska medfinansieras av lärosätet med minst samma belopp. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA (läs mer om STINT och Brexit).

Ansökningarna bedöms av experter som fokuserar på följande kriterier:

A) bidrag till högre utbildning på alla nivåer (kvalitativt och kvantitativt),
B) hållbarhet och tillväxtpotential,
C) förnyelsegrad i internationaliseringen, samt
D) kvaliteten i ansökans planering och upplägg.

 

Ansökningar görs på engelska och inlämnas via STINTs ansökningssystem.

Utlysningen stänger den
15 mars 2021 kl. 15:00.

Fullständig utlysningstext
(på engelska)

Kontaktperson:
Mattias Löwhagen
+46 8 671 19 96

Information om det nya coronaviruset
 
Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 uppmanar STINT alla stipendiater och projektansvariga om att hålla sig uppdaterade kring UD:s reserekommendationer.
 
Kontrollera även vad ditt lärosäte har för anvisningar vad gäller in- och utresor.