STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Rapport, Förutsättningar för strategisk internationalisering

Publicerad 2011-06-30


Syftet med studien "Förutsättningar för strategisk internationalisering vid svenska universitet och högskolor - en analys ur ett lednings- och styrelseperspektiv" bakom denna rapport har varit att analysera de förutsättningar som idag råder för ledningar och styrelser vid svenska lärosäten för att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete. Studien och rapporten baseras på intervjuer med ett antal rektorer under mars månad 2011.

Svenska lärosäten är ur en internationell jämförelse fortfarande ganska nationella med relativt små volymer internationella studenter, liten andel internationell personal och i huvudsak beroende av en nationell finansiering av både utbildning och forskning. Sverige har dock givet ekonomins storlek relativt många lärosäten (Karolinska, Lund, Uppsala, Göteborg, KTH, Chalmers, HHS och SLU) som förekommer i olika prestigefyllda internationella rankinglistor.

De ökande internationella marknadsmöjligheterna, den ökande internationella konkurrensen om talang, uppmärksamhet och strategiska samarbeten tillsammans med ökande behov av större forskningsvolymer och en snabbt implementerad ny svensk hantering av finansieringen av tredjelandsstudenter ställer krav på en strategisk utblick, analys och plan för svenska lärosätens fortsatta internationalisering.

Ett stort ansvar för denna strategiska internationalisering faller idag på lärosätenas ledningar. Departement och styrande myndigheter ger begränsade direktiv och tillhandahåller begränsade stöd. Lärosätenas styrelser har sällan en sammansättning eller agendor som stödjer ett tydligt fokus på strategisk internationalisering. Enskilda forskare och lärare driver ett stort antal internationella både forsknings- och utbildningsinitiativ och tillsammans med olika utbytesprogram så har varje lärosäte hundratals internationella samarbetspartners men prioritering och hantering ur ett strategiskt lärosätesperspektiv faller på de enskilda rektorerna och deras närmaste ledningskollegor. Svenska forskningsfinansiärer utgör idag inte tydliga partners till lärosätenas ledningar i sitt strategiska internationaliseringsarbete.

Den analys som genomförts visar på tydliga möjligheter att stärka lärosätenas ledningar i sitt strategiska internationaliseringsarbete både vad det gäller samverkan och stöd i att skapa en marknadsnärvaro på prioriterade marknader och vad det gäller tillgången till medfinansiering av de tidigaste faserna av strategiskt internationaliseringsarbete.

Rapporten i sin helhet finns HÄR.

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.