STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

The Science and Technology of Music

Publicerad 2000-01-03


Ljud, med tal och musik, är människans viktigaste kommunikationskanal, och denna kanal kan utforskas på alla nivåer. Detta är utgångspunkten för professor Sten Ternström, KTH:s institution för Tal, musik och hörsel och samarbetet med professor David Howard, Media Engineering Research Group, University of York i Storbritannien. Sedan 2002 utgår ett årligt STINT-bidrag om 650 000 kronor för samarbetet.

Ljud, med tal och musik, är människans viktigaste kommunikationskanal, och denna kanal kan utforskas på alla nivåer: från tryckvågors utbredning i luft (fysik) till känslors representation i det musikaliska meddelandet (psykologi). Vid KTH:s institution för Tal, musik och hörsel (TMH) har avdelningen för musikakustik verkat sedan 1970-talet, under Johan Sundbergs ledning fram till 2001, och numera med Sten Ternström som professor. Gruppen har cirka femton forskare och doktorander, vars huvudintressen är instrumentakustik, röstens akustik, samt musikaliskt utförande studerat med vetenskapliga metoder.

En liknande intresseprofil möter man vid universitetet i York, där det vid institutionen för elektronik finns en Media Engineering Research Group, som leds av professor David Howard. Efter att stött på varandra på många olika konferenser, fann Howard och Ternström att deras respektive forskningsgrupper hade osannolikt många gemensamma intressen. Men medan Stockholmsgruppen av hävd varit mycket forskningsinriktad, hade York-gruppen skapat sig ett namn som stark utbildare inom musikteknologi; och häri låg en möjlighet för grupperna att komplettera varandra. Redan år 2000 ansökte de hos STINT om medel till akademiskt utbyte, men fick avslag i första vändan. Med utlåtandet som ledning och med ett pilotbesök i York som stöd gjorde de en förbättrad ansökan 2001, och deras Institutional Grant tog sin början hösten 2002. Sten Ternström berättar om hur det går.

”Detta var just när jag som studierektor höll på att lansera flera nya ljud-kurser vid TMH. Med stöd av STINT bjöd vi in dr Damian Murphy från York som gästföreläsare, som under en vecka gav kursen i audioteknik en flygande start med ljudåtergivning i två och tre dimensioner. Studenterna tyckte att det var mycket uppfriskande, och dr Murphy fick högsta betyg på kursutvärderingen. Senare på vintern kom David Howard en vecka till Stockholm och vi började sätta övriga planer i verket. Dr Andy Hunt, som är specialist på gestik och rörelser för uttryck i musikljud, och gjorde en kunnig och entusiasmerande insats i ännu en ny kurs under våren. Efter en något trevande start har vi nu börjat få upp farten i utbytet. En kvinnlig teknolog från Stockholm har gjort sitt examensarbete med stipendium under fem månader i York, och lärarutbytena har fortsatt. Under 2004 kommer vi att ta emot åtminstone tre doktorander från York, och flera av våra seniora forskare kommer att tillbringa någon månad i England. Vid varje utbytestillfälle ger vi interna forskningsseminarier för att visa varandra vad som är i görningen. Vid mitt senaste besök hängde David upp skylten Please Do Not Disturb i två dagar, och inne på hans kontor drog vi igång ett eget litet forskningsprojekt som rör naturlighet i konstgjorda röstljud. När vi kom ut hade vi utformat ett lyssnartest och framställt en serie stimulusljud, skrivit vårt abstract till en konferens i höst, och lagt schemat för de kommande tolv månaderna i STINT-utbytet.

Förutom att STINT-utbytet som sådant är värdefullt för vår forskning och utbildning, så är det två saker som särskilt har gjort intryck på mig. Det ena är att man faktiskt kan få väldigt mycket av det intressanta arbetet gjort just när man är bortrest, och inte behöver svara i telefon och springa på möten. Det gäller bara att lära känna den andra parten så väl att man törs insistera på att almanackorna ska röjas inför besöken, och att våga blunda för e-posten hemifrån ett tag. Det andra är att utbytet är en process, som tar tid att förankra hos sina medarbetare. Detta beror inte på senfärdighet eller bristande entusiasm, utan snarare på att de flesta är bundna av sina aktuella åtaganden, som ibland går långt fram i tiden. Nu när det börjar gå upp för allt fler hos oss vilken förträfflig resurs STINT-bidraget är, så anstränger de sig för att bryta sig ur rutinen och komma iväg ett tag.”

Senast uppdaterad: 04-09-13 19:42

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.