STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Kulturkrock – svensk och tysk syn på prostitution

Publicerad 2000-01-24


Susanne Dodillet, forskarstuderande vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, vistades hösten 2004 vid Zentrum für vergleichende Geschichte Europas vid Freie Universität Berlin med stöd från Stiftelsens program för Kulturvetarstipendier. Susanne bedriver komparativ forskning om den svenska och tyska prostitutionspolitiken under 1990-talet.

Jag är doktorand vid institutionen för idéhistoria på Göteborgs universitet där jag skriver en avhandling om skillnaden mellan den svenska och den tyska prostitutionspolitiken. Som de flesta andra vid min institution har jag valt mitt avhandlingsämne utifrån personliga intressen. Detta har lett till att det inte finns någon vid min institution som delar mitt intresse för jämförande historieskrivning och prostitutionsforskning. Genom min vistelse i Berlin har jag funderat mycket över denna valfrihet, som skiljer sig så mycket från styrningen av doktorander i Tyskland.

Doktoranderna jag träffade i Berlin var bundna till ett forskningsprojekt, alternativt en enskild professor som styrde valet av deras avhandlingsämnen. De ingick i en forskargrupp vid Zentrum für vergleichende Geschichte Europas vid Freie Universität (ZVGE), respektive en doktorandgrupp vid Kulturwissenschaftliches Seminar vid Humboldtuniversität, som under handledning av prof. Christina v Braun belyser fenomenet prostitution; två grupper alltså som befattar sig med just de områden som intresserar mig. Styrningen genom dessa projekt har den positiva effekten att flera personer med relativt lika forskningsintressen samlas vid en plats, vilket i sin tur kan leda till en bättre sammanhållning mellan doktoranderna. Mitt forskningsprojekt gjorde mig intressant för dem jag mötte och det var lätt för mig att snabbt bli en del av doktorandgrupperna. Vårt gemensamma forskningsintresse ledde också till att vi började diskutera samarbeten. Dessa diskussioner har med tiden fått en konkretisering: Tillsammans med doktoranderna vid Humboldtuniversität organiserar jag en konferens om prostitutionens kulturhistoria som kommer att äga rum i Berlin 17-18 mars 2006.

Situationen för doktorander skiljer sig även åt på andra sätt. Under min vistelse fick jag presentera min avhandlingsidé på institutionernas doktorandseminarier. Från Göteborg var jag van vid att lägga fram en avhandlingstext varje termin. I Berlin däremot tjänar seminarierna som forum där man visar upp sin avhandlingsplan en gång i början av forskarutbildningen och där man presenterar resultaten, när avhandlingen är klar. Däremellan arbetar doktoranderna mer eller mindre ensamma med sina projekt. Att jag har regelmässiga möten med min handledare, som får betalt för att handleda mig samt det faktum att även institutionens doktorander läser och diskuterar varandras avhandlingsutkast förvånade mina tyska kollegor. Inte alla tyckte att det lät bra att vi stöder varandra på detta sätt i Göteborg. En avhandling är inget grupparbete, utan ett bevis på att man själv kan skriva en vetenskaplig bok, förklarade man för mig i Berlin.

Under min vistelse i Berlin hade jag en arbetsplats med egen dator, skrivare och telefon vid ZVGE; en förmån jag delade med institutionens doktorander. Doktoranderna vid Humboldtuniversität däremot arbetade hemma och hade svårt att tro att man som doktorand i Sverige har rätt till arbetsplats på universitetet. Det faktum att dessa doktorander inte delade arbetsplats ledde dock inte till en isolering utan tvärtom. Vid Humboldtuniversität lärde man känna varandra på doktorandseminariet och organiserade sedan flera träffar utanför universitetet. Konferensen som jag nämnde ovan till exempel planerade vi på caféer och hemma hos varandra. De sämre förutsättningarna vid Humboldtuniversität ledde alltså inte ovillkorligen till sämre arbetsförhållanden.

Förutom den vetenskapliga vinsten Berlinuppehållet har inneburit för mig, är det framförallt denna insikt jag har tagit med mig från Berlin: att man kan få stöd för sitt arbete på väldigt många olika sätt.

Susanne Dodillet
doktorand
Göteborgs universitet

Senast uppdaterad: 05-12-06 09:31

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.