STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Organiska miljögifter och miljögiftsblandningar

Publicerad 2000-01-30


2004 beviljades Magnus Engwall, Örebro universitet, stöd för samarbete med Heidelbergs universitet inom STINT:s särskilda program PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland. Projektet har fått förlängt stöd för ett tredje år, 2006.

Magnus Engwall leder en forskargrupp som jobbar med utveckling och tillämpning av mekanismspecifika biologiska toxicitetstester för karakterisering av organiska miljögifter och miljögiftsblandningar från olika miljöprover samt med utvecklingstoxikologi av persistenta organiska miljögifter. Följande delprojekt bedrivs inom gruppen i samarbete med Henner Hollerts forskargrupp vid Heidelbergs universitet:

1. Omvandlingsprocesser och toxikologisk karakterisering av dioxinlika ämnen vid marksanering.

2. Kemisk och toxikologisk karakterisering av nedbrytningsprocesser av nitroaromater vid sekundärbehandling av slam.

3. Utvecklingstoxikologiska effekter av perfluorerade ämnen.

4. Toxicitetstestning av bromerade dioxiner.

I projekt 1 har vi studerat den genotoxiska potentialen hos ett antal jordprover från en biologisk marksanering. Jordproverna extraherades med butanol, vilket anses extrahera ut de biotillgängliga gifterna ut jorden. Dessa extrakt testades sedan i ett test kallat Comet assay. Det går till så att man exponerar leverceller från regnbågslax för jordextrakt. Därefter studerar man hur mycket DNA har skadats genom att mäta hur mycket DNA i levercellerna har gått sönder i mindre bitar. Detta görs i den så kallade Comet assay. I projektet har vi funnit att toxiciteten i jorden inte alltid minskar efter en biologisk sanering.

I projekt 2 har vi studerat slamprover från ett reningsverk som tar emot industriavlopp med mycket nitroaromater. Dessa slamprover har bejandlats med rötning eller kompostering för att reducera giftigheten. I Heidelberg har vi studerat dessa provers toxicitet i samma tester som beskrevs ovan. Vi har funnit att kompostering är en bättre metodik än rötning för att reducera slammets toxicitet.

I projekt 3 genomförs utvecklingstoxikologiska studier av perfluorerade ämnen såsom PFOS. Dessa ämnen har använts i rengöringsmedel, brandsläckningsskum samt i impregneringsmedel i en rad produkter såsom mattor, möbler, papper, textilier och läder. I Heidelberg genomförs studier av PFOS effekter på zebrafiskyngel samt på PFOS förmåga att orsaka genskada.

I projekt 4 har vi genomfört en gemensam studie av bromerade dioxiners toxicitet med hjälp av de cellbaserade dioxintester vi har vid respektive lab.

I samarbetet med Heidelbergs universitet har dessa projekt genomfört en del av studierna på plats i Heidelberg. I huvudsak har det varit doktorander som rest till Heidelberg och genomfört studierna. Dessutom har vi varit värdar för forskare och studenter från Henner Hollerts forskargrupp vid Heidelbergs universitet som genomfört studier av olika längd i vårt lab. Samarbetet är och har varit mycket produktivt och lyckosamt med ett flertal publikationer samt två doktorsavhandlingar som resultat hittills. Dessutom har det varit bra för doktoranderna att knyta internationella kontakter under sin forskarutbildning. Vi tänker fortsätta samarbetet med Henner Hollerts forskargrupp.

Magnus Engwall
Örebro universitet

Senast uppdaterad: 06-03-28 14:06

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.