STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Antik och nyantik skulptur

Publicerad 2001-01-07


Projektets syfte är ett erfarenhetsutbyte kring studiet av antik och nyantik skulptur i Gustav III:s antiksamling.

Erfarenhetsutbytet sker mellan medlemmar av avdelningen för Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet och institutionen för Klassisk arkeologi och det därtill knutna forskningsarkivet för romersk plastik vid Kölns universitet.

Ytterligare intresserade institutioner är Nationalmuseum och Medelhavsmuseet varifrån representanter deltagit med respektive museums finansiering, utan del i det egentliga utbytesprogrammet. Med annan finansiering har förutom deltagarna från Stockholmsmuseerna en ytterligare deltagare kunnat slutas till gruppen, en doktorand från Neapels universitet, Frederico II. Utbytet har också kommit många fler till del genom att gästföreläsningar har hållits på båda hållen, av de svenska deltagarna i Köln och av de tyska deltagarna i Stockholm.

Utbytet började 2004. Under sina två första år hade det samma struktur. Den svenska gruppen, som varit något mindre än de tyska och haft en något högre finansiering, har rest två gånger om året till Köln (under tidig vår och sen höst), medan den tyska gruppen besökt Stockholm under en intensiv arbetsvecka på senvåren. Under de båda första åren var deltagarna i stort desamma. Kärngruppen har på den tyska sidan bestått av två professorer, en postdoc och tre studerande från magister till doktorandnivå (en av dem disputerade under projektperioden), och på den svenska av en professor, en docent och två magisterstuderande. Dessutom har ytterligare en kollega varje år kunnat beredas tillfälle att följa med gruppen till Köln på en av resorna. Den tyska gruppen har på liknande sätt, vid ett tillfälle kunnat ta med en i ämnet specialiserad kollega från Bonns universitet (sedermera Altesmuseum i Berlin).

Arbetet i Stockholm har varit förlagt till Gustav III:s antikmuseum på Stockholms slott och till Nationalmuseums magasin. Den gemensamma uppgiften har varit förberedande av en vetenskaplig utvärdering av den antika skulptur (ca 200 pjäser) som fanns samlad i museet eller i magasin vid tiden för Gustav III:s död. Från svensk sida bedrivs denna forskning sedan flera år tillbaka med stöd (forskarlöner) från Kungl. Vitterhetsakademien. Arbetet i museet avslutades 2005 med en workshop i Gustav III:s antikmuseum då även deltagare från flera museer och från alla antikinstitutioner i landet inbjöds som publik. Vid det tillfället fick studenterna tillfälle att på engelska presentera sina arbeten för den på det sättet utvidgade symposiepubliken.

Träffarna i Köln har för den mindre gruppen inneburit föredragning och utvärdering av olika detaljstudier och, för en större publik, hela det tyska seminariet, föreläsningar om arbetet i en vidare kontext. Vid dessa möten har de svenska studenterna också beretts tillfälle att göra inhopp i den ordinarie undervisningen på institutionen, arbeta i det mycket välförsedda forskningsbiblioteket och introducerats till databasen Arachne, den största webportalen för antik skulptur och arkitekturornamentik som existerar.

Sista årets förlängningsfinansiering har använts på annat sätt, till kurser. De tyska lärarna kom till Stockholm med en grupp yngre studenter som genom närstudie i museet introducerades i principerna för 1600- och 1700-talens restaureringsmetoder av antik skulptur. De besökte också Medelhavsmuseet och Millesgården.

Hösten 2006, med start i mitten av oktober, ges en fristående kurs på Stockholms universitet, i första hand tänkt för studenter på magister eller doktorandnivå. Kursen har fått namnet "Skulptur, dokumentation och digitalisering". Den är tänkt som en diskussion kring bilddatabaser och hur främst de svenska ansvarsmuseerna förhåller sig till olika nyttjares förväntningar på dokumentation: forskningens, museiredovisningens och den enskilde betraktarens. Vidare är den tänkt som ett samtal mellan antik- och konstvetare och en jämförelse mellan ämnenas forsknings- och bildningstraditioner. I kursen ingår en exkursion till Köln för introduktion till databasen Arachne och en praktisk uppgift som angår hur skulptur från Gustav III:s antikmuseum integreras i basen. Bild och programansvariga för Nationalmusei och Medelhavsmuseets databaser följer exkursionen med egen, dvs. museifinansiering. Erfarenheterna från kursen redovisas på ett forskarseminarium på Nationalmuseum schemalagt till den femtonde december.

Samarbetet har, förutom förberedelserna för huvudpublikationen av all skulptur i Gustav III:s antiksamling, lett till en serie mer allmänt hållna, vetenskapliga artiklar. Svenska Institutet i Roms årligt utkommande fönster mot den internationella forskningen, tidskriften Opuscula Romana, har från årgång 2005 gjorts till projektets medium i detta avseende. Men även tyska tidskrifter har fått väsentliga bidrag, senast genom en större artikel av prof Dietrich Boschung Münchner Jahrbuch der bildenden Künste. Bland skribenterna märks både projektets ledare och studenter.

Anne-Marie Leander Touati
Avdelningen för Antikens kultur och samhällsliv
Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 06-12-18 16:36

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.