STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» I fokus

Project-based enterprising and innovation

Publicerad 2001-01-12


Utbytesprogrammet inleddes hösten 2004 och har under de två första åren lett till en rad samaktiviteter och forskarutbyten. Några av dessa beskrivs nedan tillsammans med lite olika reflektioner kring vad som kan vara givande aktiviteter inom ramen för ett sådant program.

Först kan vi notera att vi, innan vi tog kontakt, var väl förtrogna med verksamheten vid vår utländska samarbetsinstitution, CoPS (Complex Product Systems) Innovation Centre, University of Sussex, Brighton, UK och att vi därigenom kunde säkerställa en god matchning med forskningsprofilen hos de två forskargrupper som deltar från Linköping, EPOK-gruppen (Enterprising by Organizational Knowledge) och PIE-gruppen (Projects, Innovation and Entrepreneurship). Vidare kan det vara bra att veta att sedan man väl fått medel tilldelade, måste träffa sin samarbetspartner ett antal gånger för att få till en bra planering. Det är nog lätt att underskatta behovet av sådan inledande mötesverksamhet för att få igång utbytesverksamheten och att finna kalendertider till allt man vill (och har lovat) att göra i sin ansökan. Vidare måste man vara uppmärksam på att det inte alltid är så lätt att finna bostad som kan korttidshyras och att de alternativ som finns att tillgå kan vara mycket kostsamma.

Vad har vi då valt att göra under de första två åren? En viktig aktivitet var att tillsammans med vår partner genomföra en doktorandkurs i Sverige. Kursen handlade om ”Systems Integration” och gavs i form av tre internat som samtliga ägde rum i Linköping. Deltagande doktorander kom från olika svenska universitet och tekniska högskolor. Denna kurs blev en god arena för forskningsdiskussioner och förutom vår egen medverkan, återfanns 5 personer från CoPs gruppen bland föreläsarna. Två personer från CoPS-gruppen har också medverkat i kursen ”Writing for Publication” vid vår instititution.

Förutom att prioritera doktorandkurser har vi under den inledande perioden i första hand satsat på att låta tre doktorander åka till Brighton och där tillbringa sammantaget åtta månader för att lära av CoPS gruppen och att komma en bra tid framåt på sitt avhandlingsarbete. En doktorand från CoPS har vistats i Linköping under 5 veckor och har då bedrivit empirisk informationsinsamling. Att ta del av detta utbyte och vistas i högt respekterad forskningsmiljö utomlands ses som en värdefull erfarenhet av doktoranderna. Ett antal seniora forskare från Linköping har också varit i Brighton/University of Sussex under kortare perioder. På bilden nedan ser du en av doktoranderna, Karin Bredin i djupsinnig konversation med Tim Brady från CoPS-gruppen.

Utbytesverksamheten har också hittills resulterat i ett antal samarbeten mellan forskare i Linköping och Brighton. T.ex. ingår forskare från båda länderna i ett PMI-program med beteckningen ”The Value of Project Management”, och en forskare från Linköping ingår i ledningen för den kommande IRNOP-konferensen som äger rum i Brighton i september 2007. Andra har etablerat ett samarbete innebärande ett samutnyttjande av databas för patent- och marknadsdata avseende gasturbinteknologi och åter andra har inlett ett arbete med gemensamt artikelskrivande. Vi har också arbetat med att göra samarbetet känt, nationellt (tex genom doktorandkursen och internationellt via våra hemsidor (se tex epokresearch.se).

Sammanfattningsvis anser vi att bidraget varit mycket värdefullt och att utbytet varit till stor nytta och glädje för oss och även för vår samarbetspartner. Under den kommande perioden kommer samarbetet att ytterligare fördjupas och säkerligen fortsätta att vara mycket viktigt och värdefullt även efter STINT-perioden.

Lars Lindkvist
Institutionen för ekonomisk och industriell tillväxt
Linköpings universitet

Senast uppdaterad: 07-05-11 08:57

 
 
Nyheter
Ny rapport: Sveriges internationella forskningssamarbeten

Tisdagen den 7 november anordnade STINT frukostseminariet Forskning i en snabbt föränderlig värld. Nu kan du se webbsändningen, samt ta del av rapporten och presentationerna.


STINT & RJ erbjuder nytt program: Sweden-Japan 150 Anniversary Grants

För att uppmärksamma att Sveriges diplomatiska relationer med Japan firar 150 år under 2018 genomförs en särskild utlysning i samarbete mellan STINT och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).


Pressmeddelande: Göteborgs universitet beviljas STINTs GII

1 miljon kronor tilldelas Göteborgs universitet med fyra medsökande lärosäten inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


STINT investerar 10 miljoner kr i fyra internationaliseringsprojekt

STINTs styrelse har beslutat att investera 10 000 000 kronor i fyra projekt inom programmet Strategic Grants for Internationalisation för perioden 2017–2020.