STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Doktorand till Japan

Publicerad 2007-04-26


Stiftelsen har beviljat Anton Frise, doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ett Thunbergstipendium som möjliggör ett års forskning vid University of Tokyo.

Under sin vistelse i Japan skall Anton Frise bland annat studera så kallad ”Soft Matter”. Exempel på material inom detta område är flytande kristaller och surfaktanter/tensider. Dessa kommer att studeras med hjälp av NMR-teknologi, i kombination med andra tekniker så som röntgendiffraktion. Fokus kommer att ligga på materialens aggregations-strukturer i bulk och på olika ytor, samt deras dynamik. Forsknings-samarbetet bygger på komplementära styrkor hos Antons hemlaboratorium i Stockholm och värdlaboratoriet i Tokyo.

Thunbergstipendierna inrättades år 2000 för att stärka kontakterna mellan svensk och japansk forskning och utbildning.

Läs mer om Thunbergstipendierna här.

Senast uppdaterad: 07-04-26 11:10

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).