STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


Stiftelsen har inrättat ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer. Målsättningen är att forskargrupperna under projektperioden skall utveckla samarbetet till ett bestående internationellt nätverk.

Det nya programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär – inom sju år från disputationen - vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer.

Utgångspunkten för samarbetet skall vara personutbyte, dvs. längre eller kortare vistelser vid motpartens institution. Projekten skall vara institutionellt baserade och omfatta personer på olika nivåer, till exempel doktorander, postdocs och akademiska lärare.

Den sökande skall vara forskare verksam vid ett svenskt universitet eller högskola. Såväl den svenska projektledaren som den utländska motparten skall ha disputerat högst sju år före sista ansökningsdatum.

Ansökan kan gälla samarbete med forskare i alla länder och inom samtliga vetenskapsområden.

Bidrag kan beviljas för upp till tre år. Ansökan skall omfatta hela projektperioden.

Tidsplan

  • juni 2007 - Ansökningssystemet öppnar
  • 15 oktober 2007 - Sista dag för ansökan
  • början av 2008 - Stiftelsens styrelse fattar beslut
  • 1 april - Projekt som beviljats medel kan påbörjas

Läs mer om programmet

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:07

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).