STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2007

Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2007-05-11


Stiftelsen har inrättat ett nytt program - STINT Institutional Grants for Younger Researchers – för att öka möjligheterna för särskilt framstående yngre forskare att samarbeta med framstående utländska forskningsmiljöer. Målsättningen är att forskargrupperna under projektperioden skall utveckla samarbetet till ett bestående internationellt nätverk.

Det nya programmet riktar sig till yngre forskare som tidigt i sin karriär – inom sju år från disputationen - vill bygga upp internationellt samarbete med andra yngre forskare. Stiftelsen vill med programmet bidra till att skapa fler attraktiva svenska forskningsmiljöer.

Utgångspunkten för samarbetet skall vara personutbyte, dvs. längre eller kortare vistelser vid motpartens institution. Projekten skall vara institutionellt baserade och omfatta personer på olika nivåer, till exempel doktorander, postdocs och akademiska lärare.

Den sökande skall vara forskare verksam vid ett svenskt universitet eller högskola. Såväl den svenska projektledaren som den utländska motparten skall ha disputerat högst sju år före sista ansökningsdatum.

Ansökan kan gälla samarbete med forskare i alla länder och inom samtliga vetenskapsområden.

Bidrag kan beviljas för upp till tre år. Ansökan skall omfatta hela projektperioden.

Tidsplan

  • juni 2007 - Ansökningssystemet öppnar
  • 15 oktober 2007 - Sista dag för ansökan
  • början av 2008 - Stiftelsens styrelse fattar beslut
  • 1 april - Projekt som beviljats medel kan påbörjas

Läs mer om programmet

Senast uppdaterad: 07-05-11 11:07

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.