STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Lärarutbyte leder till avtal

Publicerad 2003-07-03


Högskolan i Jönköping har tecknat ett utbytesavtal med University of Hartford i Connecticut, USA. Utbytet gäller i första hand lärare och studenter på Ingenjörshögskolan men enligt företrädare för University of Hartford finns tankar på att utöka utbytet till att även gälla andra ämnesområden.

Samarbetet mellan dessa två lärosäten kan härledas till ett av de stipendieprogram som Stiftelsen STINT driver. Hösten 2002 tillbringade en lärare i arkitektur vid Högskolan i Jönköping en termin på University of Harford inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching. Programmet syftar till att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen snarare än i forskarrollen. På så sätt hoppas Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och undervisningsuppdraget ges högre status. Tanken är också att förutsättningarna för ett eventuellt fortsatt utbyte mellan deltagande lärosäten skall undersökas.

Inför höstterminen 2004 har åtta lärare från lika många universitet och högskolor givits stipendium från STINT för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 03-07-03 10:37

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.