STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Fokus Japan

Publicerad 2003-10-06


Den 23 september 2003 anordnade STINT ett halvdagsseminarium kring forskarkontakter med Japan. Ett fyrtiotal forskare och administratörer deltog. Utgångspunkten var att forskningssamarbetet med Japan i jämförelse med Nordamerika och Europa är begränsat. Förutom redan etablerade bilaterala kontakter mellan universitet och forskargrupper i de båda länderna behövs många fler initiativ och aktiviteter.

Under dagens diskussioner framkom bland annat att ’scientific excellence’ är avgörande för intresset att samarbeta, att det finns en stor obalans i utbytet inom vissa vetenskapsområden, att det behövs mer information om Japan, att arbetet kräver tålamod, att möjligheten till korttidsbesök och utbyten är betydelsefulla och att alla former av workshops, seminarier och liknande är viktiga för att skapa kontakter.

Seminariet gav flera uppslag till möjliga aktiviteter. Avsikten med seminariet var också att ge en mer samlad bild av vilka finansiella möjligheter som finns. Man kunde konstatera att det finns tillräckligt många finansieringskällor för att möjliggöra vistelser i båda riktningar. En översikt över de organisationer som erbjuder bidrag och stipendier gjord av STINT i samarbete med JSPS, The Japan Society for the Promotion of Science. För detaljerad information hänvisas till respektive namngiven organisation.

Senast uppdaterad: 03-12-04 14:41

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.