STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

Publicerad 2004-04-19


Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

STINT har den 25 mars 2004 beslutat om 19,5 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett femtontal länder inom STINT Institutional Grants Programme.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 25 mars 2004 beslutat att bevilja 24 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad för 2004-2006 om 19,5 milj. kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren.

Totalt inkom 78 ansökningar, som granskats och beretts i Stiftelsens beredningsgrupper. Uppsala universitet och Karolinska institutet har beviljats 5 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, och 2 st till vardera Chalmers, Linköpings och Lunds universitet.

STINT kan detta år notera en betydande övervikt av ansökningar inom fysik och matematik medan ansökningar inom vissa områden som t ex kemi, biologi nästan saknas helt. Stiftelsen konstaterar att liksom föregående år endast ett begränsat antal ansökningar inkommit inom kulturvetenskapliga området.

Beviljade nya projektbidrag inom IG-programmet 2004

Senast uppdaterad: 04-04-19 11:38

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.