STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

Publicerad 2004-04-19


Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

STINT har den 25 mars 2004 beslutat om 19,5 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett femtontal länder inom STINT Institutional Grants Programme.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 25 mars 2004 beslutat att bevilja 24 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad för 2004-2006 om 19,5 milj. kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren.

Totalt inkom 78 ansökningar, som granskats och beretts i Stiftelsens beredningsgrupper. Uppsala universitet och Karolinska institutet har beviljats 5 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, och 2 st till vardera Chalmers, Linköpings och Lunds universitet.

STINT kan detta år notera en betydande övervikt av ansökningar inom fysik och matematik medan ansökningar inom vissa områden som t ex kemi, biologi nästan saknas helt. Stiftelsen konstaterar att liksom föregående år endast ett begränsat antal ansökningar inkommit inom kulturvetenskapliga området.

Beviljade nya projektbidrag inom IG-programmet 2004

Senast uppdaterad: 04-04-19 11:38

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).