STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Publicerad 2004-10-18


VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Vetenskapsrådet och STINT har överenskommit att rådet i fortsättningen har ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap. STINT bidrar med drygt 6 mkr för att underlätta övergången.

Det kommer således INTE gå att söka postdoc-stipendier från STINT i slutet av 2004. Nästa tillfälle kommer att bli Vetenskapsrådets allmänna utlysning våren 2005.

Närmare information om, hur och när ansökan kan göras kommer att lämnas på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) i slutet av februari 2005. Kontaktperson på rådet är Kit Nilheim, tel. 08-546 44 327.

I samband med budgetsaneringen i slutet av 1990-talet övertog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT - ansvaret för de postdoc-stipendier som dåvarande forskningsråden haft. 2002 slöts en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och STINT om att ansvaret skulle återgå till Vetenskapsrådet, dock enbart inom medicin och naturvetenskap/teknik. Under övergångsfasen bidrar STINT med 25 mkr för finansiering av dessa stipendier.

STINT har under 2003 och 2004 behållit ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap och totalt beviljat nära 50 stipendier.

Senast uppdaterad: 04-12-02 13:55

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).