STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Publicerad 2004-10-18


VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Vetenskapsrådet och STINT har överenskommit att rådet i fortsättningen har ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap. STINT bidrar med drygt 6 mkr för att underlätta övergången.

Det kommer således INTE gå att söka postdoc-stipendier från STINT i slutet av 2004. Nästa tillfälle kommer att bli Vetenskapsrådets allmänna utlysning våren 2005.

Närmare information om, hur och när ansökan kan göras kommer att lämnas på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) i slutet av februari 2005. Kontaktperson på rådet är Kit Nilheim, tel. 08-546 44 327.

I samband med budgetsaneringen i slutet av 1990-talet övertog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT - ansvaret för de postdoc-stipendier som dåvarande forskningsråden haft. 2002 slöts en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och STINT om att ansvaret skulle återgå till Vetenskapsrådet, dock enbart inom medicin och naturvetenskap/teknik. Under övergångsfasen bidrar STINT med 25 mkr för finansiering av dessa stipendier.

STINT har under 2003 och 2004 behållit ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap och totalt beviljat nära 50 stipendier.

Senast uppdaterad: 04-12-02 13:55

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.