STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

Publicerad 2005-12-06


STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 16 november 2005 beslutat att bevilja 15 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 15,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2006-2007.

Totalt inkom 88 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, Karolinska institutet, Chalmers, KTH och universiteten i Lund och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Göteborgs och Linköpings universitet har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

Stiftelsen noterar att ansökningar i ökande utsträckning rör samarbeten med partners i en rad länder även utanför den engelskspråkiga världen. Ett tiotal ansökningar rörde i denna omgång länder i Latinamerika, främst Brasilien och Mexiko. Ett tjugofemtal ansökningar rörde Sydostasien, bla Japan, Kina och Taiwan. Lika många rörde samarbeten med engelsktalande länder, främst USA men också Australien och Storbritannien.

Beviljade nya IG-samarbeten

Senast uppdaterad: 05-12-06 10:37

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).