STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

Publicerad 2005-12-06


STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 16 november 2005 beslutat att bevilja 15 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 15,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2006-2007.

Totalt inkom 88 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, Karolinska institutet, Chalmers, KTH och universiteten i Lund och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Göteborgs och Linköpings universitet har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

Stiftelsen noterar att ansökningar i ökande utsträckning rör samarbeten med partners i en rad länder även utanför den engelskspråkiga världen. Ett tiotal ansökningar rörde i denna omgång länder i Latinamerika, främst Brasilien och Mexiko. Ett tjugofemtal ansökningar rörde Sydostasien, bla Japan, Kina och Taiwan. Lika många rörde samarbeten med engelsktalande länder, främst USA men också Australien och Storbritannien.

Beviljade nya IG-samarbeten

Senast uppdaterad: 05-12-06 10:37

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.