STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Erfarenheter från amerikanska liberal arts colleges

Publicerad 2006-12-11


Ett stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching gör det möjligt att tillbringa en termin vid något av de amerikanska lärosäten - liberal arts colleges - som Stiftelsen samarbetar med.

Syftet med STINT Programme for Excellence in Teaching är dels att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen, dels att bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Sedan 1999 har 44 lärare från svenska universitet och högskolor beviljats stipendium inom programmet.

De amerikanska lärosäten som Stiftelsen samarbetar med i detta program utgör en liten, men viktig del av det amerikanska utbildningssystemet. De flesta av dessa institutioner är mycket små och erbjuder grundutbildning av särskilt hög kvalitet. Utöver impulser att förnya undervisningen inom det egna ämnet är förhoppningen att stipendiaterna får inblick i hur ett lärosäte med inriktning mot liberal education fungerar; hur man upprätthåller hög kvalitet i utbildningen utan direkt forskningsanknytning och hur man rekryterar och premierar lärare.

I oktober 2006 stod Stiftelsen värd för en konferens vid Smith College i Northampton, Massachusetts. Där fick årets stipendiater och företrädare för så väl svenska som amerikanska lärosäten dela med sig av sina erfarenheter från programmet. En slutsats från detta möte är att det finns ett stort behov av att diskutera former för återkoppling till den egna verksamheten. En annan fråga som diskuterades är i vilken utsträckning stipendiaterna skall undervisa under sin tid i USA. De flesta har ”delat” kurser med en amerikansk kollega men exempel finns också på lärare som givit helt egna kurser. Från Stiftelsens sida finns inga andra krav än att de svenska lärarna på något sätt skall undervisa. I kontakten med studenter och kollegor får stipendiaterna inblick i det dagliga arbetet och man är mer än en tillfällig besökare.

Stipendieprogrammet är nu inne på sin åttonde omgång och beslut om stipendier för hösten 2007 fattas efter årsskiftet. Stiftelsen planerar dessutom att inleda en uppföljning av programmet.

Läs mer:

STINT Programme for Excellence in Teaching
Möjliga amerikanska värdinstitutioner hösten 2007

Senast uppdaterad: 06-12-11 15:23

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).