STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Erfarenheter från amerikanska liberal arts colleges

Publicerad 2006-12-11


Ett stipendium inom STINT Programme for Excellence in Teaching gör det möjligt att tillbringa en termin vid något av de amerikanska lärosäten - liberal arts colleges - som Stiftelsen samarbetar med.

Syftet med STINT Programme for Excellence in Teaching är dels att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen, dels att bidra till att utbildningen förnyas och nya nätverk skapas. Sedan 1999 har 44 lärare från svenska universitet och högskolor beviljats stipendium inom programmet.

De amerikanska lärosäten som Stiftelsen samarbetar med i detta program utgör en liten, men viktig del av det amerikanska utbildningssystemet. De flesta av dessa institutioner är mycket små och erbjuder grundutbildning av särskilt hög kvalitet. Utöver impulser att förnya undervisningen inom det egna ämnet är förhoppningen att stipendiaterna får inblick i hur ett lärosäte med inriktning mot liberal education fungerar; hur man upprätthåller hög kvalitet i utbildningen utan direkt forskningsanknytning och hur man rekryterar och premierar lärare.

I oktober 2006 stod Stiftelsen värd för en konferens vid Smith College i Northampton, Massachusetts. Där fick årets stipendiater och företrädare för så väl svenska som amerikanska lärosäten dela med sig av sina erfarenheter från programmet. En slutsats från detta möte är att det finns ett stort behov av att diskutera former för återkoppling till den egna verksamheten. En annan fråga som diskuterades är i vilken utsträckning stipendiaterna skall undervisa under sin tid i USA. De flesta har ”delat” kurser med en amerikansk kollega men exempel finns också på lärare som givit helt egna kurser. Från Stiftelsens sida finns inga andra krav än att de svenska lärarna på något sätt skall undervisa. I kontakten med studenter och kollegor får stipendiaterna inblick i det dagliga arbetet och man är mer än en tillfällig besökare.

Stipendieprogrammet är nu inne på sin åttonde omgång och beslut om stipendier för hösten 2007 fattas efter årsskiftet. Stiftelsen planerar dessutom att inleda en uppföljning av programmet.

Läs mer:

STINT Programme for Excellence in Teaching
Möjliga amerikanska värdinstitutioner hösten 2007

Senast uppdaterad: 06-12-11 15:23

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.