STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Förnyelse på bred front

Publicerad 2008-02-07


STINT skall vara en organisation som främjar internationalisering. Nya akademiska kontakter och nya samarbetsformer är viktiga mål. Utmaningen vid lansering av nya aktiviteter är att vara riskvillig, lyhörd och aktiv, utan att bli alltför spretig. Traditionella forskningsutbyten med starka miljöer i engelskspråkiga länder står fortsatt för en betydande del av STINTs stöd. Men programutbudet uppvisar ett bredare underlag än vad man skulle kunna tro. STINT övervakar kontinuerligt hur länder, vetenskapsområden, lärosäten, forskarkategorier och andra faktorer är representerade inom de aktiviteter som ges stöd.

STINT Institutional Grants Programme

Syftet med STINT Institutional Grants Programme är att ge möjligheter för forskargrupper och institutioner att bedriva ett brett och långsiktigt samarbete med utländska motparter. Projekten finansieras under högst fyra år. Sedan starten 1996 har Stiftelsen givit bidrag till mer än 225 projekt. IGP är numera det största programmet inom Stiftelsens verksamhet och har hittills beviljat ca 375 milj kronor.

Projektens omfattning utgör samarbete och utbyte med forskargrupper och institutioner i närmare 40 olika länder. Även om USA är det dominerande landet för samarbete är de sk nya vetenskapsnationerna i Asien och Latinamerika väl företrädda.

Stipendier för doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap

Stiftelsen har sedan slutet av 1990-talet fördelat över 400 stipendier för utlandsvistelser till forskarstuderande inom humaniora och samhällsvetenskap. De som erhåller stipendiet på ca 100 000 kronor tillbringar minst fyra månader utomlands. Kvinnliga sökande har med åren ökat sin representation i programmet och står nu för merparten av de ansökningar som inkommer. Kvinnor uppvisar även en allt högre beviljningsgrad. För läsåret 06-07 hade kvinnliga sökande en beviljningsgrad på 32 % att jämföra med 24 % för manliga sökande. Utbyten med engelskspråkiga länder dominerar.

Korttidsstipendier

Stiftelsen ger genom detta program möjlighet för svenska forskare och lärare att med relativt kort varsel få stipendium för en utlandsvistelse om minst två veckor och längst tre månader. På samma villkor kan svenska institutioner bjuda in utländska kollegor. Syftet är i första hand att stödja initiativ till nya kontakter inom högre utbildning och forskning.

Under åren har Stiftelsen beviljat ca 300 stipendier för svenskars samt ca 140 stipendier för utländska gästforskare/-lärares vistelse vid svenska lärosäten. Närmare 50% av antalet ansökningar beviljas stöd. Utbyten med engelskspråkiga länder dominerar även på detta program, men andelen inbjudna forskare från Japan har ökat. Flest utbyten har skett inom humaniora och samhällsvetenskap och manliga sökande dominerar. En uppföljning av programmet pågår och beräknas kunna slutredovisas under våren 2008.

Programme for Excellence in Teaching

STINT Programme for Excellence in Teaching vänder sig till svenska akademiska lärare just i deras roll som lärare. Det syftar till att ge dem erfarenheter av akademiska miljöer som har mycket höga ambitioner vad gäller undervisning och lärande, nämligen amerikanska Liberal Arts Colleges. Med omgången för 2008 inräknad kommer över 60 svenska lärare ha spenderat en termin i USA med stöd från STINT. Programmet fokuserade från en början på mindre svenska lärosäten, men är numera öppet för alla. Högskolor och nya universitet har dock en fortsatt hög representation inom Excellence in Teaching och står sig väl i konkurrensen med stora forskningsuniversitet.

Personutbyte med Tyskland

Ett genomgående tema i Stiftelsens diskussioner om samarbete och utbyte har varit den relativa avsaknaden av kontakter med det kontinentala Europa, åtminstone i jämförelse med de mycket väl utvecklade relationerna med USA. Under en femårsperiod har Stiftelsen samarbetat med DAAD i Bonn kring PPP, ett program som strävat efter att stärka forskningssamarbete mellan Sverige och Tyskland. Kvaliteten på ansökningarna har genomgående varit mycket hög och 71 projekt har beviljats. Doktorander har stått för merparten av personutbyten inom programmet. Programformen har fungerat väl och STINT planerar att använda den för utbyte med andra länder eller regioner i framtiden.

SSAAPS

Den gemensamma satsningen av Stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond för att utveckla svensk forskning och kompetens med inriktning på samhällsutvecklingen i Stillahavsasien resulterade under 2001-2006 i flera postdoktorstjänter, doktorandstipendier, stöd till gästforskare, resebidrag och workshopbidrag till en total kostnad av 30 milj. kronor.

Stiftelsen har beslutat att under ytterligare tre år avsätta medel (7,5 milj. kronor) för att fortsatt stimulera intresset för forskning och studier av Stillahavsasien, dock med en bredare inriktning där flera vetenskapsområden engageras liksom näringsliv, förvaltning, media och kultur.

Senast uppdaterad: 08-02-07 16:20

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).