STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna fortsätter!

Publicerad 2008-10-20


Styrelsen har under hösten 2008 beslutat att återinföra programmet för doktorander inom kulturvetenskaperna. Innevarande läsår skulle enligt ett tidigare beslut vara det sista då doktorander inom humaniora (inkl. teologi) och samhällsvetenskaper (inkl. juridik) kan vistas minst fyra månader vid en utländsk institution med finansiering från Stiftelsen.

Företrädare för det kulturvetenskapliga området har redovisat flera argument som har lett till att Stiftelsen omprövat sitt beslut och alltså nu utlyser stipendierna även inför läsåret 2009/10. Även om antalet sökande varje år minskat menar man att programmet varit av avgörande betydelse för unga forskarstuderande. De har fått unika erfarenheter av forskning och forskarutbildning i andra akademiska miljöer och inte sällan nya perspektiv på hur forskning kan bedrivas. Flera av de tidigare stipendiaterna har varit mycket framgångsrika i sin fortsatta karriär och i många fall behållit sina internationella kontaktnät.

Forskning och forskarutbildning inom det kulturvetenskapliga området skiljer sig i vissa avseenden – på gott och ont – från t ex naturvetenskap och teknik. Forskargrupper och internationell publicering är mindre frekvent. Men det minskar inte behovet av internationella kontakter och utbyte. Som någon uttryckt det: ”Humanister och samhällsvetare arbetar ofta ensamma men kräver ständig samvaro”.

De som får möjligheten att under en kritisk period i sin vetenskapliga karriär få tillbringa en tid vid en utländsk institution, kommer tillbaka som bättre och mera vidsynta forskarstuderande – ett lyft!

Detta är bakgrunden till att STINTs styrelse ändrat sitt tidigare beslut och nu hoppas på flera ansökningar som dessutom har samma höga kvalitet som gällt under det tiotal år som STINT drivit programmet.

Stipendierna kan liksom tidigare sökas via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som beräknas öppna 31 oktober 2008.

Ansökningstiden löper ut den 15 december 2008 kl 17.00.

Läs mer om villkor, ansökan och bedömning här.

Senast uppdaterad: 08-10-20 14:19

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.