STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2008

Doktorandstipendier inom kulturvetenskaperna fortsätter!

Publicerad 2008-10-20


Styrelsen har under hösten 2008 beslutat att återinföra programmet för doktorander inom kulturvetenskaperna. Innevarande läsår skulle enligt ett tidigare beslut vara det sista då doktorander inom humaniora (inkl. teologi) och samhällsvetenskaper (inkl. juridik) kan vistas minst fyra månader vid en utländsk institution med finansiering från Stiftelsen.

Företrädare för det kulturvetenskapliga området har redovisat flera argument som har lett till att Stiftelsen omprövat sitt beslut och alltså nu utlyser stipendierna även inför läsåret 2009/10. Även om antalet sökande varje år minskat menar man att programmet varit av avgörande betydelse för unga forskarstuderande. De har fått unika erfarenheter av forskning och forskarutbildning i andra akademiska miljöer och inte sällan nya perspektiv på hur forskning kan bedrivas. Flera av de tidigare stipendiaterna har varit mycket framgångsrika i sin fortsatta karriär och i många fall behållit sina internationella kontaktnät.

Forskning och forskarutbildning inom det kulturvetenskapliga området skiljer sig i vissa avseenden – på gott och ont – från t ex naturvetenskap och teknik. Forskargrupper och internationell publicering är mindre frekvent. Men det minskar inte behovet av internationella kontakter och utbyte. Som någon uttryckt det: ”Humanister och samhällsvetare arbetar ofta ensamma men kräver ständig samvaro”.

De som får möjligheten att under en kritisk period i sin vetenskapliga karriär få tillbringa en tid vid en utländsk institution, kommer tillbaka som bättre och mera vidsynta forskarstuderande – ett lyft!

Detta är bakgrunden till att STINTs styrelse ändrat sitt tidigare beslut och nu hoppas på flera ansökningar som dessutom har samma höga kvalitet som gällt under det tiotal år som STINT drivit programmet.

Stipendierna kan liksom tidigare sökas via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som beräknas öppna 31 oktober 2008.

Ansökningstiden löper ut den 15 december 2008 kl 17.00.

Läs mer om villkor, ansökan och bedömning här.

Senast uppdaterad: 08-10-20 14:19

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).