STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2009

Två förnyare får priset Pro Lingua

Publicerad 2009-09-25


För tredje året i rad delar Riksbankens Jubileumsfond och STINT ut översättningspriset Pro Lingua. Prisutdelningen hölls på Bokmässan torsdagen den 24 september 2009 och leddes av språkvetaren, professor Lars-Gunnar Andersson.

I år går Pro Lingua till Lars Berglund, musikvetare vid Uppsala universitet, för hans verk Studier i Christian Geists vokalmusik och till Tommy Gustafsson, historiker vid Lunds universitet, för boken En fiende till civilisationen. De får upp till 250 000 kronor för att översätta det belönade verket.

-Särskilt roligt är det att få Pro Lingua med tanke på att min studie ger en helt ny förklaring till 1920-talet och den svenska filmens internationella genombrott, och det känns viktigt att de resultaten når en internationell publik, säger Tommy Gustafsson.

-I slutet av 1600-talet då Geist levde var musiken väldigt paneuropeisk. Geist var tysk, men verkade i Sverige. Och så var det för de flesta musiker. Musiken var mobil, och rörlig, både på ett kulturellt och personligt plan, och just därför är det så kul att kunna översätta boken så att den når en europeisk publik, säger Lars Berglund.

Tommy Gustafsson är verksam vid språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Han undervisar där i filmvetenskap och historia. Hans avhandling, som belönas med priset Pro Lingua heter En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet, och utkom 2007, då han disputerade i historia.

Han går att nå på:
Tommy.Gustafsson@litt.lu.se

Lars Berglund är knuten till institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet. Han disputerade 2002, och belönas med Pro Lingua för sin avhandling Studier i Christian Geists vokalmusik. Sedan dess har han forskat alltifrån 1600-talets musikhistoria till svensk modernistisk konstmusik under 1950- och 1960-talet.

Han går att nå på:
lars.berglund@musik.uu.se


Juryns motivering för priserna lyder:

Tommy Gustafssons En fiende
till civilisationen
På en medryckande och stilsäker prosa undersöker Tommy Gustafsson konstruktioner av manlighet, genusrelationer, sexualitet, modernitet och ras i 1920-talets svenska stumfilmsproduktion. Genom att förankra analysen i en gedigen empiri som inte endast inkluderar guldålderns rosade konstfilmer utan omfattar samtliga bevarade filmer samt filmmanus, programblad, recensioner och statliga utredningar, förmår Gustafsson ställa genusteoretiskt kritiska frågor och producera ny kunskap inom forskningsfält som filmvetenskap, mansforskning och rasismens idéhistoria. Välunderbyggd, metodiskt stringent och teoretiskt nyanserad utgör En fiende till civilisationen en på flera sätt banbrytande humanvetenskaplig forskningsinsats vars resultat bör göras tillgängliga för det internationella forskarsamhället. 

Lars Berglunds Studier i Christian Geists vokalmusik
Genom att undersöka hur en enskild musiker på 1600-talet experimenterade med sin tids musikaliska genrekonventioner i syfte att lösa ett konstnärligt problem, visar Lars Berglund på grundläggande teoretiska och historiska förutsättningar för hur radikal konstnärlig förnyelse kan äga rum innanför ett strängt reglerat system av föreskrifter, och hur systemet i sin tur kan komma att införliva experimenten som nya regler. Denna problemhistoriska ansats – att det individuella konstverket ses som ett försök till lösning av ett problem, som det är avhandlingens uppgift att formulera – ger inte bara ny kunskap om 1600-talets svenska vokalmusik i internationellt perspektiv, utan är även metodiskt förnyande. Sammantaget utgör arbetet ett substanstiellt bidrag såväl till internationell musikvetenskap och barockforskning, som till ämnet estetik och estetisk teori inom andra konstarter. En översättning som möjliggör internationell spridning är i högsta grad motiverad.


 

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.